Aegisthus logo
 Hi, Guest5369  (100 Virtual Credits)     Login    Register   Cart (- / -)     Checkout     MyPurchases  
A product of
barefooted
[OFFLINE]

barefooted Store
Product Downloads: 67Start Selling

Create a store and start selling
your digital products

3 Aug - CV Pattern Domains Pending Delete

Still in development mode, so almost everything is free. All notes and suggestions are welcomePrice:
FREE


Direct Download

Pattern COM Domains Pending Delete 3 Aug 2016

Example:

acas	biz	4	VCVC		as	cas	2
akfh	biz	4	VCCC		fh	kfh	1
brid	biz	4	CCVC		id	rid	1
cmub	biz	4	CCVC		ub	mub	1
cntt	biz	4	CCCC		tt	ntt	0
derw	biz	4	CVCC		rw	erw	1
djla	biz	4	CCCV		la	jla	1
dotd	biz	4	CVCC		td	otd	1
dser	biz	4	CCVC		er	ser	1
inta	biz	4	VCCV		ta	nta	2
jobi	biz	4	CVCV		bi	obi	2
jpsh	biz	4	CCCC		sh	psh	0
linp	biz	4	CVCC		np	inp	1
mbsn	biz	4	CCCC		sn	bsn	0
ncio	biz	4	CCVV		io	cio	2
okun	biz	4	VCVC		un	kun	2
orci	biz	4	VCCV		ci	rci	2
rawo	biz	4	CVCV		wo	awo	2
runr	biz	4	CVCC		nr	unr	1
sbak	biz	4	CCVC		ak	bak	1
scie	biz	4	CCVV		ie	cie	2
sliv	biz	4	CCVC	V	iv	liv	1
tsnk	biz	4	CCCC		nk	snk	0
vifa	biz	4	CVCV	V	fa	ifa	2
waeu	biz	4	CVVV		eu	aeu	3
wgau	biz	4	CCVV		au	gau	2
whqw	biz	4	CCCC		qw	hqw	0
wpns	biz	4	CCCC		ns	pns	0
wsdt	biz	4	CCCC		dt	sdt	0
wsem	biz	4	CCVC		em	sem	1
wvac	biz	4	CCVC	V	ac	vac	1
yubz	biz	4	CVCC		bz	ubz	1
zswa	biz	4	CCCV		wa	swa	1
athp	net	4	VCCC		hp	thp	1
axsk	net	4	VCCC		sk	xsk	1
ayhl	net	4	VCCC		hl	yhl	1
cgto	net	4	CCCV		to	gto	1
cjqq	net	4	CCCC		qq	jqq	0
egmm	net	4	VCCC		mm	gmm	1
egnx	net	4	VCCC		nx	gnx	1
eiem	net	4	VVVC		em	iem	3
ekri	net	4	VCCV		ri	kri	2
elos	net	4	VCVC		os	los	2
fyaf	net	4	CCVC		af	yaf	1
fyzw	net	4	CCCC		zw	yzw	0
gmjb	net	4	CCCC		jb	mjb	0
gyea	net	4	CCVV		ea	yea	2
hbfm	net	4	CCCC		fm	bfm	0
htkc	net	4	CCCC		kc	tkc	0
ivsz	net	4	VCCC	V	sz	vsz	1
jadj	net	4	CVCC		dj	adj	1
jbch	net	4	CCCC		ch	bch	0
jhlp	net	4	CCCC		lp	hlp	0
kdyw	net	4	CCCC		yw	dyw	0
kgfx	net	4	CCCC		fx	gfx	0
lcaj	net	4	CCVC		aj	caj	1
lnkr	net	4	CCCC		kr	nkr	0
loib	net	4	CVVC		ib	oib	2
lztn	net	4	CCCC		tn	ztn	0
mfyi	net	4	CCCV		yi	fyi	1
mivv	net	4	CVCC	V	vv	ivv	1
muhw	net	4	CVCC		hw	uhw	1
mvpv	net	4	CCCC	V	pv	vpv	0
mzui	net	4	CCVV		ui	zui	2
oiok	net	4	VVVC		ok	iok	3
pyop	net	4	CCVC		op	yop	1
qzaj	net	4	CCVC		aj	zaj	1
rnha	net	4	CCCV		ha	nha	1
rqgz	net	4	CCCC		gz	qgz	0
saxu	net	4	CVCV		xu	axu	2
sutn	net	4	CVCC		tn	utn	1
tdrb	net	4	CCCC		rb	drb	0
tszj	net	4	CCCC		zj	szj	0
ulay	net	4	VCVC		ay	lay	2
uqcs	net	4	VCCC		cs	qcs	1
uqqi	net	4	VCCV		qi	qqi	2
uumy	net	4	VVCC		my	umy	2
uzzf	net	4	VCCC		zf	zzf	1
vhaa	net	4	CCVV	V	aa	haa	2
vsml	net	4	CCCC	V	ml	sml	0
wdam	net	4	CCVC		am	dam	1
xgdd	net	4	CCCC		dd	gdd	0
xsou	net	4	CCVV		ou	sou	2
yrcl	net	4	CCCC		cl	rcl	0
yvra	net	4	CCCV	V	ra	vra	1
zgky	net	4	CCCC		ky	gky	0
znme	net	4	CCCV		me	nme	1
zyaf	net	4	CCVC		af	yaf	1
dxip	com	4	CCVC		ip	xip	1
yulj	com	4	CVCC		lj	ulj	1
asse	mobi	4	VCCV		se	sse	2
cnzc	mobi	4	CCCC		zc	nzc	0
crml	mobi	4	CCCC		ml	rml	0
gcbl	mobi	4	CCCC		bl	cbl	0
gnqc	mobi	4	CCCC		qc	nqc	0
igig	mobi	4	VCVC		ig	gig	2
jowo	mobi	4	CVCV		wo	owo	2
kizz	mobi	4	CVCC		zz	izz	1
kqmh	mobi	4	CCCC		mh	qmh	0
mwic	mobi	4	CCVC		ic	wic	1
rmko	mobi	4	CCCV		ko	mko	1
sayt	mobi	4	CVCC		yt	ayt	1
styl	mobi	4	CCCC		yl	tyl	0
tufa	mobi	4	CVCV		fa	ufa	2
wthr	mobi	4	CCCC		hr	thr	0
zjnk	mobi	4	CCCC		nk	jnk	0
aadi	info	4	VVCV		di	adi	3
admn	info	4	VCCC		mn	dmn	1
adpr	info	4	VCCC		pr	dpr	1
agup	info	4	VCVC		up	gup	2
ahbn	info	4	VCCC		bn	hbn	1
apcp	info	4	VCCC		cp	pcp	1
arza	info	4	VCCV		za	rza	2
awnk	info	4	VCCC		nk	wnk	1
bcuv	info	4	CCVC	V	uv	cuv	1
bimn	info	4	CVCC		mn	imn	1
bish	info	4	CVCC		sh	ish	1
blec	info	4	CCVC		ec	lec	1
bpel	info	4	CCVC		el	pel	1
bskv	info	4	CCCC	V	kv	skv	0
cipr	info	4	CVCC		pr	ipr	1
crad	info	4	CCVC		ad	rad	1
damj	info	4	CVCC		mj	amj	1
dbhs	info	4	CCCC		hs	bhs	0
dbpc	info	4	CCCC		pc	bpc	0
dopy	info	4	CVCC		py	opy	1
dsit	info	4	CCVC		it	sit	1
eakd	info	4	VVCC		kd	akd	2
egdp	info	4	VCCC		dp	gdp	1
flbs	info	4	CCCC		bs	lbs	0
flum	info	4	CCVC		um	lum	1
gixv	info	4	CVCC	V	xv	ixv	1
iaqt	info	4	VVCC		qt	aqt	2
imnp	info	4	VCCC		np	mnp	1
izxy	info	4	VCCC		xy	zxy	1
jlaw	info	4	CCVC		aw	law	1
jlcg	info	4	CCCC		cg	lcg	0
jxen	info	4	CCVC		en	xen	1
kago	info	4	CVCV		go	ago	2
konn	info	4	CVCC		nn	onn	1
krcc	info	4	CCCC		cc	rcc	0
kyrb	info	4	CCCC		rb	yrb	0
leit	info	4	CVVC		it	eit	2
lfmg	info	4	CCCC		mg	fmg	0
lhiy	info	4	CCVC		iy	hiy	1
lsis	info	4	CCVC		is	sis	1
ltmp	info	4	CCCC		mp	tmp	0
lvpk	info	4	CCCC	V	pk	vpk	0
memc	info	4	CVCC		mc	emc	1
msfh	info	4	CCCC		fh	sfh	0
musi	info	4	CVCV		si	usi	2
odmn	info	4	VCCC		mn	dmn	1
ofds	info	4	VCCC		ds	fds	1
pess	info	4	CVCC		ss	ess	1
pzxh	info	4	CCCC		xh	zxh	0
qara	info	4	CVCV		ra	ara	2
rtik	info	4	CCVC		ik	tik	1
sasz	info	4	CVCC		sz	asz	1
skym	info	4	CCCC		ym	kym	0
slds	info	4	CCCC		ds	lds	0
tonh	info	4	CVCC		nh	onh	1
uzdp	info	4	VCCC		dp	zdp	1
veij	info	4	CVVC	V	ij	eij	2
vise	info	4	CVCV	V	se	ise	2
vpml	info	4	CCCC	V	ml	pml	0
wcsc	info	4	CCCC		sc	csc	0
wfbq	info	4	CCCC		bq	fbq	0
xmrp	info	4	CCCC		rp	mrp	0
xyke	info	4	CCCV		ke	yke	1
yhqc	info	4	CCCC		qc	hqc	0
yqob	info	4	CCVC		ob	qob	1
zthl	info	4	CCCC		hl	thl	0
ahad	us	4	VCVC		ad	had	2
anrp	us	4	VCCC		rp	nrp	1
atsf	us	4	VCCC		sf	tsf	1
attt	us	4	VCCC		tt	ttt	1
cmbn	us	4	CCCC		bn	mbn	0
datg	us	4	CVCC		tg	atg	1
depj	us	4	CVCC		pj	epj	1
ghsa	us	4	CCCV		sa	hsa	1
gitb	us	4	CVCC		tb	itb	1
guyu	us	4	CVCV		yu	uyu	2
ikag	us	4	VCVC		ag	kag	2
llds	us	4	CCCC		ds	lds	0
mcbi	us	4	CCCV		bi	cbi	1
myko	us	4	CCCV		ko	yko	1
noos	us	4	CVVC		os	oos	2
pbwl	us	4	CCCC		wl	bwl	0
pnlx	us	4	CCCC		lx	nlx	0
qest	us	4	CVCC		st	est	1
uscz	us	4	VCCC		cz	scz	1
vaec	us	4	CVVC	V	ec	aec	2
yugu	us	4	CVCV		gu	ugu	2
afeb	org	4	VCVC		eb	feb	2
aiul	org	4	VVVC		ul	iul	3
ayse	org	4	VCCV		se	yse	2
bgak	org	4	CCVC		ak	gak	1
boyl	org	4	CVCC		yl	oyl	1
dard	org	4	CVCC		rd	ard	1
gdlg	org	4	CCCC		lg	dlg	0
grst	org	4	CCCC		st	rst	0
hiwj	org	4	CVCC		wj	iwj	1
hyak	org	4	CCVC		ak	yak	1
ialu	org	4	VVCV		lu	alu	3
kckf	org	4	CCCC		kf	ckf	0
kmnj	org	4	CCCC		nj	mnj	0
ldgj	org	4	CCCC		gj	dgj	0
lmtc	org	4	CCCC		tc	mtc	0
mslg	org	4	CCCC		lg	slg	0
ocil	org	4	VCVC		il	cil	2
oomm	org	4	VVCC		mm	omm	2
rfyt	org	4	CCCC		yt	fyt	0
rqes	org	4	CCVC		es	qes	1
rtkl	org	4	CCCC		kl	tkl	0
stbg	org	4	CCCC		bg	tbg	0
tayi	org	4	CVCV		yi	ayi	2
teeu	org	4	CVVV		eu	eeu	3
unms	org	4	VCCC		ms	nms	1
utim	org	4	VCVC		im	tim	2
vaiz	org	4	CVVC	V	iz	aiz	2
vorm	org	4	CVCC	V	rm	orm	1
wvws	org	4	CCCC	V	ws	vws	0
xajj	org	4	CVCC		jj	ajj	1
xdyl	org	4	CCCC		yl	dyl	0
xmpm	org	4	CCCC		pm	mpm	0
xxaa	org	4	CCVV		aa	xaa	2
xxlb	org	4	CCCC		lb	xlb	0
yebt	org	4	CVCC		bt	ebt	1
yxxf	org	4	CCCC		xf	xxf	0
zgpm	org	4	CCCC		pm	gpm	0
bacd	cc	4	CVCC		cd	acd	1
bfca	cc	4	CCCV		ca	fca	1
ccqe	cc	4	CCCV		qe	cqe	1
ccqv	cc	4	CCCC	V	qv	cqv	0
ccro	cc	4	CCCV		ro	cro	1
ccru	cc	4	CCCV		ru	cru	1
ccrv	cc	4	CCCC	V	rv	crv	0
ccsu	cc	4	CCCV		su	csu	1
ccsv	cc	4	CCCC	V	sv	csv	0
ccud	cc	4	CCVC		ud	cud	1
ccue	cc	4	CCVV		ue	cue	2
ccuf	cc	4	CCVC		uf	cuf	1
ccug	cc	4	CCVC		ug	cug	1
ccuh	cc	4	CCVC		uh	cuh	1
ccum	cc	4	CCVC		um	cum	1
ccuo	cc	4	CCVV		uo	cuo	2
ccut	cc	4	CCVC		ut	cut	1
ccuv	cc	4	CCVC	V	uv	cuv	1
ccuw	cc	4	CCVC		uw	cuw	1
ccuz	cc	4	CCVC		uz	cuz	1
ccwe	cc	4	CCCV		we	cwe	1
ccwu	cc	4	CCCV		wu	cwu	1
ccwv	cc	4	CCCC	V	wv	cwv	0
ccxu	cc	4	CCCV		xu	cxu	1
ccyo	cc	4	CCCV		yo	cyo	1
ccyu	cc	4	CCCV		yu	cyu	1
cczo	cc	4	CCCV		zo	czo	1
cnef	cc	4	CCVC		ef	nef	1
edfo	cc	4	VCCV		fo	dfo	2
evey	cc	4	VCVC	V	ey	vey	2
fuyi	cc	4	CVCV		yi	uyi	2
goma	cc	4	CVCV		ma	oma	2
hanq	cc	4	CVCC		nq	anq	1
hien	cc	4	CVVC		en	ien	2
ipaw	cc	4	VCVC		aw	paw	2
lixy	cc	4	CVCC		xy	ixy	1
ptop	cc	4	CCVC		op	top	1
sajj	cc	4	CVCC		jj	ajj	1
sauz	cc	4	CVVC		uz	auz	2
scnu	cc	4	CCCV		nu	cnu	1
seum	cc	4	CVVC		um	eum	2
sfhw	cc	4	CCCC		hw	fhw	0
tonk	cc	4	CVCC		nk	onk	1
toya	cc	4	CVCV		ya	oya	2
ttag	cc	4	CCVC		ag	tag	1
wkpo	cc	4	CCCV		po	kpo	1
woqv	cc	4	CVCC	V	qv	oqv	1
wxmu	cc	4	CCCV		mu	xmu	1
zeks	cc	4	CVCC		ks	eks	1
awat	tv	4	VCVC		at	wat	2
djap	tv	4	CCVC		ap	jap	1
epad	tv	4	VCVC		ad	pad	2
hoju	tv	4	CVCV		ju	oju	2
hzcm	tv	4	CCCC		cm	zcm	0
iitv	tv	4	VVCC	V	tv	itv	2
szhj	tv	4	CCCC		hj	zhj	0
vaho	tv	4	CVCV	V	ho	aho	2
aehjv	biz	5	VVCCC	V	jv	hjv	2
ahyug	biz	5	VCCVC		ug	yug	2
alpft	biz	5	VCCCC		ft	pft	1
anvan	biz	5	VCCVC	V	an	van	2
aougr	biz	5	VVVCC		gr	ugr	3
arzan	biz	5	VCCVC		an	zan	2
asret	biz	5	VCCVC		et	ret	2
avnim	biz	5	VCCVC	V	im	nim	2
bfnet	biz	5	CCCVC		et	net	1
byojs	biz	5	CCVCC		js	ojs	1
celas	biz	5	CVCVC		as	las	2
cofdm	biz	5	CVCCC		dm	fdm	1
defrr	biz	5	CVCCC		rr	frr	1
dgbao	biz	5	CCCVV		ao	bao	2
disky	biz	5	CVCCC		ky	sky	1
dmmfx	biz	5	CCCCC		fx	mfx	0
eerrw	biz	5	VVCCC		rw	rrw	2
egeuf	biz	5	VCVVC		uf	euf	3
einfo	biz	5	VVCCV		fo	nfo	3
erfue	biz	5	VCCVV		ue	fue	3
erufi	biz	5	VCVCV		fi	ufi	3
eurty	biz	5	VVCCC		ty	rty	2
euyoe	biz	5	VVCVV		oe	yoe	4
ewewe	biz	5	VCVCV		we	ewe	3
fawtg	biz	5	CVCCC		tg	wtg	1
fayda	biz	5	CVCCV		da	yda	2
fayzs	biz	5	CVCCC		zs	yzs	1
fegig	biz	5	CVCVC		ig	gig	2
fguyo	biz	5	CCVCV		yo	uyo	2
fgweu	biz	5	CCCVV		eu	weu	2
fvwea	biz	5	CCCVV	V	ea	wea	2
fyawf	biz	5	CCVCC		wf	awf	1
gdsvg	biz	5	CCCCC	V	vg	svg	0
gdvaf	biz	5	CCCVC	V	af	vaf	1
gdvmv	biz	5	CCCCC	V	mv	vmv	0
gerwy	biz	5	CVCCC		wy	rwy	1
grwao	biz	5	CCCVV		ao	wao	2
guyaf	biz	5	CVCVC		af	yaf	2
gweey	biz	5	CCVVC		ey	eey	2
haugy	biz	5	CVVCC		gy	ugy	2
hbfiy	biz	5	CCCVC		iy	fiy	1
hgazo	biz	5	CCVCV		zo	azo	2
hkhjg	biz	5	CCCCC		jg	hjg	0
hohse	biz	5	CVCCV		se	hse	2
huygf	biz	5	CVCCC		gf	ygf	1
iawug	biz	5	VVCVC		ug	wug	3
imoda	biz	5	VCVCV		da	oda	3
incon	biz	5	VCCVC		on	con	2
ioion	biz	5	VVVVC		on	ion	4
iuayh	biz	5	VVVCC		yh	ayh	3
iuhde	biz	5	VVCCV		de	hde	3
kabbo	biz	5	CVCCV		bo	bbo	2
kfkua	biz	5	CCCVV		ua	kua	2
khosa	biz	5	CCVCV		sa	osa	2
kodau	biz	5	CVCVV		au	dau	3
lomus	biz	5	CVCVC		us	mus	2
marst	biz	5	CVCCC		st	rst	1
mehjj	biz	5	CVCCC		jj	hjj	1
moree	biz	5	CVCVV		ee	ree	3
mrnlz	biz	5	CCCCC		lz	nlz	0
mxiii	biz	5	CCVVV		ii	iii	3
nasan	biz	5	CVCVC		an	san	2
oawjf	biz	5	VVCCC		jf	wjf	2
osivo	biz	5	VCVCV	V	vo	ivo	3
ourfn	biz	5	VVCCC		fn	rfn	2
pandj	biz	5	CVCCC		dj	ndj	1
pgeif	biz	5	CCVVC		if	eif	2
proce	biz	5	CCVCV		ce	oce	2
ramla	biz	5	CVCCV		la	mla	2
reufu	biz	5	CVVCV		fu	ufu	3
rhwep	biz	5	CCCVC		ep	wep	1
rtwye	biz	5	CCCCV		ye	wye	1
ruoeg	biz	5	CVVVC		eg	oeg	3
rusia	biz	5	CVCVV		ia	sia	3
sahil	biz	5	CVCVC		il	hil	2
sedyg	biz	5	CVCCC		yg	dyg	1
sekka	biz	5	CVCCV		ka	kka	2
sgesu	biz	5	CCVCV		su	esu	2
shrcw	biz	5	CCCCC		cw	rcw	0
sinno	biz	5	CVCCV		no	nno	2
somap	biz	5	CVCVC		ap	map	2
spory	biz	5	CCVCC		ry	ory	1
ssasf	biz	5	CCVCC		sf	asf	1
steli	biz	5	CCVCV		li	eli	2
takeo	biz	5	CVCVV		eo	keo	3
taoba	biz	5	CVVCV		ba	oba	3
tecca	biz	5	CVCCV		ca	cca	2
truhy	biz	5	CCVCC		hy	uhy	1
uegei	biz	5	VVCVV		ei	gei	4
uesgh	biz	5	VVCCC		gh	sgh	2
ueygf	biz	5	VVCCC		gf	ygf	2
ufyre	biz	5	VCCCV		re	yre	2
uhuyg	biz	5	VCVCC		yg	uyg	2
unitv	biz	5	VCVCC	V	tv	itv	2
uoshg	biz	5	VVCCC		hg	shg	2
uyoei	biz	5	VCVVV		ei	oei	4
vhive	biz	5	CCVCV	V	ve	ive	2
vivor	biz	5	CVCVC	V	or	vor	2
weafw	biz	5	CVVCC		fw	afw	2
weask	biz	5	CVVCC		sk	ask	2
wehuy	biz	5	CVCVC		uy	huy	2
wfoew	biz	5	CCVVC		ew	oew	2
wfyte	biz	5	CCCCV		te	yte	1
wiyte	biz	5	CVCCV		te	yte	2
wprwr	biz	5	CCCCC		wr	rwr	0
wrehw	biz	5	CCVCC		hw	ehw	1
wsyfg	biz	5	CCCCC		fg	yfg	0
xdfxg	biz	5	CCCCC		xg	fxg	0
yefru	biz	5	CVCCV		ru	fru	2
yugse	biz	5	CVCCV		se	gse	2
zoota	biz	5	CVVCV		ta	ota	3
zuygd	biz	5	CVCCC		gd	ygd	1
zykis	biz	5	CCCVC		is	kis	1
abspp	net	5	VCCCC		pp	spp	1
acctm	net	5	VCCCC		tm	ctm	1
adsms	net	5	VCCCC		ms	sms	1
afols	net	5	VCVCC		ls	ols	2
ahfaa	net	5	VCCVV		aa	faa	3
amsoc	net	5	VCCVC		oc	soc	2
angui	net	5	VCCVV		ui	gui	3
apois	net	5	VCVVC		is	ois	3
apseo	net	5	VCCVV		eo	seo	3
armol	net	5	VCCVC		ol	mol	2
asapp	net	5	VCVCC		pp	app	2
awels	net	5	VCVCC		ls	els	2
bbcwe	net	5	CCCCV		we	cwe	1
bborr	net	5	CCVCC		rr	orr	1
bcdxi	net	5	CCCCV		xi	dxi	1
bcdxr	net	5	CCCCC		xr	dxr	0
bcdxw	net	5	CCCCC		xw	dxw	0
bcfcc	net	5	CCCCC		cc	fcc	0
bdnix	net	5	CCCVC		ix	nix	1
benzl	net	5	CVCCC		zl	nzl	1
bevvi	net	5	CVCCV	V	vi	vvi	2
bfpay	net	5	CCCVC		ay	pay	1
bjjsc	net	5	CCCCC		sc	jsc	0
bjkfx	net	5	CCCCC		fx	kfx	0
bnest	net	5	CCVCC		st	est	1
bohku	net	5	CVCCV		ku	hku	2
botat	net	5	CVCVC		at	tat	2
buzba	net	5	CVCCV		ba	zba	2
bytie	net	5	CCCVV		ie	tie	2
catuk	net	5	CVCVC		uk	tuk	2
cffac	net	5	CCCVC		ac	fac	1
cgczx	net	5	CCCCC		zx	czx	0
cgnsh	net	5	CCCCC		sh	nsh	0
cigac	net	5	CVCVC		ac	gac	2
cityf	net	5	CVCCC		yf	tyf	1
claee	net	5	CCVVV		ee	aee	3
cmcka	net	5	CCCCV		ka	cka	1
cmeae	net	5	CCVVV		ae	eae	3
cngjj	net	5	CCCCC		jj	gjj	0
cnrjs	net	5	CCCCC		js	rjs	0
cuddl	net	5	CVCCC		dl	ddl	1
cvyou	net	5	CCCVV	V	ou	you	2
daleh	net	5	CVCVC		eh	leh	2
danyo	net	5	CVCCV		yo	nyo	2
dayjp	net	5	CVCCC		jp	yjp	1
dbine	net	5	CCVCV		ne	ine	2
ddgsj	net	5	CCCCC		sj	gsj	0
denoo	net	5	CVCVV		oo	noo	3
dgres	net	5	CCCVC		es	res	1
difot	net	5	CVCVC		ot	fot	2
dipuk	net	5	CVCVC		uk	puk	2
dkbig	net	5	CCCVC		ig	big	1
dscia	net	5	CCCVV		ia	cia	2
duuus	net	5	CVVVC		us	uus	3
dxjdy	net	5	CCCCC		dy	jdy	0
dyjxf	net	5	CCCCC		xf	jxf	0
dyone	net	5	CCVCV		ne	one	2
eevig	net	5	VVCVC	V	ig	vig	3
eflyc	net	5	VCCCC		yc	lyc	1
egeio	net	5	VCVVV		io	eio	4
exani	net	5	VCVCV		ni	ani	3
ezdoe	net	5	VCCVV		oe	doe	3
ezhar	net	5	VCCVC		ar	har	2
faiyo	net	5	CVVCV		yo	iyo	3
fcopy	net	5	CCVCC		py	opy	1
fdrcc	net	5	CCCCC		cc	rcc	0
fecku	net	5	CVCCV		ku	cku	2
ffxds	net	5	CCCCC		ds	xds	0
fipca	net	5	CVCCV		ca	pca	2
fltrc	net	5	CCCCC		rc	trc	0
flyvn	net	5	CCCCC	V	vn	yvn	0
fobik	net	5	CVCVC		ik	bik	2
fqnsh	net	5	CCCCC		sh	nsh	0
fyygl	net	5	CCCCC		gl	ygl	0
gcbiz	net	5	CCCVC		iz	biz	1
gcbta	net	5	CCCCV		ta	bta	1
gdeps	net	5	CCVCC		ps	eps	1
ghbyq	net	5	CCCCC		yq	byq	0
ghien	net	5	CCVVC		en	ien	2
ghoru	net	5	CCVCV		ru	oru	2
gipir	net	5	CVCVC		ir	pir	2
gnumu	net	5	CCVCV		mu	umu	2
gsmbg	net	5	CCCCC		bg	mbg	0
guzko	net	5	CVCCV		ko	zko	2
gymda	net	5	CCCCV		da	mda	1
hajjw	net	5	CVCCC		jw	jjw	1
hbsfu	net	5	CCCCV		fu	sfu	1
hcpvt	net	5	CCCCC	V	vt	pvt	0
hgsda	net	5	CCCCV		da	sda	1
hidoc	net	5	CVCVC		oc	doc	2
hiref	net	5	CVCVC		ef	ref	2
hkcrs	net	5	CCCCC		rs	crs	0
hlbxg	net	5	CCCCC		xg	bxg	0
hnhtr	net	5	CCCCC		tr	htr	0
hnmba	net	5	CCCCV		ba	mba	1
hnssc	net	5	CCCCC		sc	ssc	0
hnyla	net	5	CCCCV		la	yla	1
hxnsh	net	5	CCCCC		sh	nsh	0
ihrss	net	5	VCCCC		ss	rss	1
ijada	net	5	VCVCV		da	ada	3
iksau	net	5	VCCVV		au	sau	3
iment	net	5	VCVCC		nt	ent	2
imosh	net	5	VCVCC		sh	osh	2
imovi	net	5	VCVCV	V	vi	ovi	3
ipwiz	net	5	VCCVC		iz	wiz	2
ivace	net	5	VCVCV	V	ce	ace	3
ivtel	net	5	VCCVC	V	el	tel	2
ixinh	net	5	VCVCC		nh	inh	2
jadwa	net	5	CVCCV		wa	dwa	2
jakte	net	5	CVCCV		te	kte	2
jezza	net	5	CVCCV		za	zza	2
jhhwd	net	5	CCCCC		wd	hwd	0
jjysx	net	5	CCCCC		sx	ysx	0
jkris	net	5	CCCVC		is	ris	1
jlcuk	net	5	CCCVC		uk	cuk	1
jsxmt	net	5	CCCCC		mt	xmt	0
jukuw	net	5	CVCVC		uw	kuw	2
junba	net	5	CVCCV		ba	nba	2
kbbbs	net	5	CCCCC		bs	bbs	0
komdy	net	5	CVCCC		dy	mdy	1
krkfm	net	5	CCCCC		fm	kfm	0
kuuge	net	5	CVVCV		ge	uge	3
leeqi	net	5	CVVCV		qi	eqi	3
leyef	net	5	CVCVC		ef	yef	2
lezli	net	5	CVCCV		li	zli	2
lgddd	net	5	CCCCC		dd	ddd	0
ljhzs	net	5	CCCCC		zs	hzs	0
lmaps	net	5	CCVCC		ps	aps	1
lysyc	net	5	CCCCC		yc	syc	0
lznyw	net	5	CCCCC		yw	nyw	0
lzsjw	net	5	CCCCC		jw	sjw	0
maniu	net	5	CVCVV		iu	niu	3
mazzk	net	5	CVCCC		zk	zzk	1
mcbri	net	5	CCCCV		ri	bri	1
mjjkx	net	5	CCCCC		kx	jkx	0
mrich	net	5	CCVCC		ch	ich	1
mshuw	net	5	CCCVC		uw	huw	1
mudii	net	5	CVCVV		ii	dii	3
munzy	net	5	CVCCC		zy	nzy	1
muteb	net	5	CVCVC		eb	teb	2
mvwed	net	5	CCCVC	V	ed	wed	1
myiki	net	5	CCVCV		ki	iki	2
mzzak	net	5	CCCVC		ak	zak	1
naxcp	net	5	CVCCC		cp	xcp	1
ndeso	net	5	CCVCV		so	eso	2
netuu	net	5	CVCVV		uu	tuu	3
nhoem	net	5	CCVVC		em	oem	2
nipli	net	5	CVCCV		li	pli	2
njfax	net	5	CCCVC		ax	fax	1
nprpc	net	5	CCCCC		pc	rpc	0
nuvok	net	5	CVCVC	V	ok	vok	2
oanee	net	5	VVCVV		ee	nee	4
okujo	net	5	VCVCV		jo	ujo	3
outya	net	5	VVCCV		ya	tya	3
paotv	net	5	CVVCC	V	tv	otv	2
pcxtc	net	5	CCCCC		tc	xtc	0
pgfjw	net	5	CCCCC		jw	fjw	0
pixia	net	5	CVCVV		ia	xia	3
popip	net	5	CVCVC		ip	pip	2
pupvc	net	5	CVCCC	V	vc	pvc	1
qarkz	net	5	CVCCC		kz	rkz	1
qfrcb	net	5	CCCCC		cb	rcb	0
qmdjj	net	5	CCCCC		jj	djj	0
qysyy	net	5	CCCCC		yy	syy	0
rafca	net	5	CVCCV		ca	fca	2
reaza	net	5	CVVCV		za	aza	3
regoo	net	5	CVCVV		oo	goo	3
rhuie	net	5	CCVVV		ie	uie	3
rimeo	net	5	CVCVV		eo	meo	3
riwan	net	5	CVCVC		an	wan	2
rjscn	net	5	CCCCC		cn	scn	0
rmosl	net	5	CCVCC		sl	osl	1
rolne	net	5	CVCCV		ne	lne	2
rossm	net	5	CVCCC		sm	ssm	1
rurob	net	5	CVCVC		ob	rob	2
ruulo	net	5	CVVCV		lo	ulo	3
sarcf	net	5	CVCCC		cf	rcf	1
sartn	net	5	CVCCC		tn	rtn	1
satrs	net	5	CVCCC		rs	trs	1
sbing	net	5	CCVCC		ng	ing	1
scchy	net	5	CCCCC		hy	chy	0
sdbhz	net	5	CCCCC		hz	bhz	0
seimp	net	5	CVVCC		mp	imp	2
sexfm	net	5	CVCCC		fm	xfm	1
sexmn	net	5	CVCCC		mn	xmn	1
shagn	net	5	CCVCC		gn	agn	1
shztg	net	5	CCCCC		tg	ztg	0
sihoo	net	5	CVCVV		oo	hoo	3
songk	net	5	CVCCC		gk	ngk	1
spane	net	5	CCVCV		ne	ane	2
spimg	net	5	CCVCC		mg	img	1
spowu	net	5	CCVCV		wu	owu	2
stcco	net	5	CCCCV		co	cco	1
suziq	net	5	CVCVC		iq	ziq	2
svmtv	net	5	CCCCC	V	tv	mtv	0
szdhl	net	5	CCCCC		hl	dhl	0
tatot	net	5	CVCVC		ot	tot	2
tayot	net	5	CVCVC		ot	yot	2
tcfcs	net	5	CCCCC		cs	fcs	0
telar	net	5	CVCVC		ar	lar	2
tfldd	net	5	CCCCC		dd	ldd	0
tjblm	net	5	CCCCC		lm	blm	0
topnn	net	5	CVCCC		nn	pnn	1
trofs	net	5	CCVCC		fs	ofs	1
tuida	net	5	CVVCV		da	ida	3
tuoju	net	5	CVVCV		ju	oju	3
tymca	net	5	CCCCV		ca	mca	1
uphub	net	5	VCCVC		ub	hub	2
usmjp	net	5	VCCCC		jp	mjp	1
vddyo	net	5	CCCCV	V	yo	dyo	1
vipfs	net	5	CVCCC	V	fs	pfs	1
vosac	net	5	CVCVC	V	ac	sac	2
vrpit	net	5	CCCVC	V	it	pit	1
vrrun	net	5	CCCVC	V	un	run	1
vrzoo	net	5	CCCVV	V	oo	zoo	2
vuweb	net	5	CVCVC	V	eb	web	2
vvork	net	5	CCVCC	V	rk	ork	1
wgine	net	5	CCVCV		ne	ine	2
whood	net	5	CCVVC		od	ood	2
wojoh	net	5	CVCVC		oh	joh	2
wsgzp	net	5	CCCCC		zp	gzp	0
wtlyw	net	5	CCCCC		yw	lyw	0
wunkt	net	5	CVCCC		kt	nkt	1
wzidc	net	5	CCVCC		dc	idc	1
wzzsd	net	5	CCCCC		sd	zsd	0
xarcb	net	5	CVCCC		cb	rcb	1
xhook	net	5	CCVVC		ok	ook	2
xioad	net	5	CVVVC		ad	oad	3
xsscc	net	5	CCCCC		cc	scc	0
xunma	net	5	CVCCV		ma	nma	2
xwait	net	5	CCVVC		it	ait	2
xxhzx	net	5	CCCCC		zx	hzx	0
xzhwy	net	5	CCCCC		wy	hwy	0
xznsh	net	5	CCCCC		sh	nsh	0
xzysy	net	5	CCCCC		sy	ysy	0
yahxi	net	5	CVCCV		xi	hxi	2
yfhot	net	5	CCCVC		ot	hot	1
yocab	net	5	CVCVC		ab	cab	2
youev	net	5	CVVVC	V	ev	uev	3
ystbj	net	5	CCCCC		bj	tbj	0
yuhak	net	5	CVCVC		ak	hak	2
yxzxw	net	5	CCCCC		xw	zxw	0
yzhwd	net	5	CCCCC		wd	hwd	0
zades	net	5	CVCVC		es	des	2
zamov	net	5	CVCVC	V	ov	mov	2
zasee	net	5	CVCVV		ee	see	3
zueba	net	5	CVVCV		ba	eba	3
zyydx	net	5	CCCCC		dx	ydx	0
zyzak	net	5	CCCVC		ak	zak	1
aaarx	com	5	VVVCC		rx	arx	3
aadvg	com	5	VVCCC	V	vg	dvg	2
aahwv	com	5	VVCCC	V	wv	hwv	2
aastq	com	5	VVCCC		tq	stq	2
aavod	com	5	VVCVC	V	od	vod	3
abacb	com	5	VCVCC		cb	acb	2
abzys	com	5	VCCCC		ys	zys	1
achsc	com	5	VCCCC		sc	hsc	1
acjwc	com	5	VCCCC		wc	jwc	1
acnph	com	5	VCCCC		ph	nph	1
acrwc	com	5	VCCCC		wc	rwc	1
adhhp	com	5	VCCCC		hp	hhp	1
adplz	com	5	VCCCC		lz	plz	1
adsoz	com	5	VCCVC		oz	soz	2
adszb	com	5	VCCCC		zb	szb	1
aearn	com	5	VVVCC		rn	arn	3
aepny	com	5	VVCCC		ny	pny	2
affwt	com	5	VCCCC		wt	fwt	1
afwtx	com	5	VCCCC		tx	wtx	1
aghpl	com	5	VCCCC		pl	hpl	1
agiry	com	5	VCVCC		ry	iry	2
agokj	com	5	VCVCC		kj	okj	2
ahgbm	com	5	VCCCC		bm	gbm	1
ahlgn	com	5	VCCCC		gn	lgn	1
ahsau	com	5	VCCVV		au	sau	3
ahshe	com	5	VCCCV		he	she	2
ahtdh	com	5	VCCCC		dh	tdh	1
aiahe	com	5	VVVCV		he	ahe	4
aichj	com	5	VVCCC		hj	chj	2
aifod	com	5	VVCVC		od	fod	3
aizcy	com	5	VVCCC		cy	zcy	2
akddy	com	5	VCCCC		dy	ddy	1
alpsd	com	5	VCCCC		sd	psd	1
amcfs	com	5	VCCCC		fs	cfs	1
ampfc	com	5	VCCCC		fc	pfc	1
amsbz	com	5	VCCCC		bz	sbz	1
amsxb	com	5	VCCCC		xb	sxb	1
anspo	com	5	VCCCV		po	spo	2
antlc	com	5	VCCCC		lc	tlc	1
aoboz	com	5	VVCVC		oz	boz	3
aocgi	com	5	VVCCV		gi	cgi	3
aoycx	com	5	VVCCC		cx	ycx	2
apdmi	com	5	VCCCV		mi	dmi	2
apiim	com	5	VCVVC		im	iim	3
apsdw	com	5	VCCCC		dw	sdw	1
aptfs	com	5	VCCCC		fs	tfs	1
aqbbt	com	5	VCCCC		bt	bbt	1
asamn	com	5	VCVCC		mn	amn	2
ashup	com	5	VCCVC		up	hup	2
ashyi	com	5	VCCCV		yi	hyi	2
assjc	com	5	VCCCC		jc	sjc	1
atcsl	com	5	VCCCC		sl	csl	1
atfsf	com	5	VCCCC		sf	fsf	1
atmaj	com	5	VCCVC		aj	maj	2
atmcr	com	5	VCCCC		cr	mcr	1
atpmi	com	5	VCCCV		mi	pmi	2
atsmz	com	5	VCCCC		mz	smz	1
auxww	com	5	VVCCC		ww	xww	2
aviut	com	5	VCVVC	V	ut	iut	3
avxll	com	5	VCCCC	V	ll	xll	1
axhxa	com	5	VCCCV		xa	hxa	2
axnsh	com	5	VCCCC		sh	nsh	1
axrit	com	5	VCCVC		it	rit	2
axuet	com	5	VCVVC		et	uet	3
axvis	com	5	VCCVC	V	is	vis	2
aytfi	com	5	VCCCV		fi	tfi	2
aywwg	com	5	VCCCC		wg	wwg	1
ayzat	com	5	VCCVC		at	zat	2
ayzob	com	5	VCCVC		ob	zob	2
azjhb	com	5	VCCCC		hb	jhb	1
azlzc	com	5	VCCCC		zc	lzc	1
azstu	com	5	VCCCV		tu	stu	2
azvre	com	5	VCCCV	V	re	vre	2
baglv	com	5	CVCCC	V	lv	glv	1
bakna	com	5	CVCCV		na	kna	2
baldm	com	5	CVCCC		dm	ldm	1
bbddc	com	5	CCCCC		dc	ddc	0
bbgxc	com	5	CCCCC		xc	gxc	0
bbllt	com	5	CCCCC		lt	llt	0
bcemc	com	5	CCVCC		mc	emc	1
bcytc	com	5	CCCCC		tc	ytc	0
bdmbs	com	5	CCCCC		bs	mbs	0
bdmso	com	5	CCCCV		so	mso	1
bdmwn	com	5	CCCCC		wn	mwn	0
bdptw	com	5	CCCCC		tw	ptw	0
bdxdf	com	5	CCCCC		df	xdf	0
bdzxj	com	5	CCCCC		xj	zxj	0
beyyu	com	5	CVCCV		yu	yyu	2
bgqin	com	5	CCCVC		in	qin	1
bhndh	com	5	CCCCC		dh	ndh	0
bhxhw	com	5	CCCCC		hw	xhw	0
bieho	com	5	CVVCV		ho	eho	3
biwbj	com	5	CVCCC		bj	wbj	1
bjnrg	com	5	CCCCC		rg	nrg	0
bjoyn	com	5	CCVCC		yn	oyn	1
bjsym	com	5	CCCCC		ym	sym	0
bjtvi	com	5	CCCCV	V	vi	tvi	1
bkcnn	com	5	CCCCC		nn	cnn	0
blipu	com	5	CCVCV		pu	ipu	2
blsoo	com	5	CCCVV		oo	soo	2
bltee	com	5	CCCVV		ee	tee	2
blxew	com	5	CCCVC		ew	xew	1
bmshu	com	5	CCCCV		hu	shu	1
bmxcn	com	5	CCCCC		cn	xcn	0
bocib	com	5	CVCVC		ib	cib	2
bomyr	com	5	CVCCC		yr	myr	1
bpbeg	com	5	CCCVC		eg	beg	1
bpcic	com	5	CCCVC		ic	cic	1
bpdsi	com	5	CCCCV		si	dsi	1
bpyfg	com	5	CCCCC		fg	yfg	0
brdws	com	5	CCCCC		ws	dws	0
brsny	com	5	CCCCC		ny	sny	0
btoam	com	5	CCVVC		am	oam	2
busku	com	5	CVCCV		ku	sku	2
buyqy	com	5	CVCCC		qy	yqy	1
bwaxy	com	5	CCVCC		xy	axy	1
bwzxz	com	5	CCCCC		xz	zxz	0
bxghb	com	5	CCCCC		hb	ghb	0
bxtld	com	5	CCCCC		ld	tld	0
bxyle	com	5	CCCCV		le	yle	1
bybcn	com	5	CCCCC		cn	bcn	0
bygvn	com	5	CCCCC	V	vn	gvn	0
byktl	com	5	CCCCC		tl	ktl	0
bynca	com	5	CCCCV		ca	nca	1
bysct	com	5	CCCCC		ct	sct	0
bysgj	com	5	CCCCC		gj	sgj	0
bysnk	com	5	CCCCC		nk	snk	0
bysti	com	5	CCCCV		ti	sti	1
bystz	com	5	CCCCC		tz	stz	0
byswh	com	5	CCCCC		wh	swh	0
bytnj	com	5	CCCCC		nj	tnj	0
byzxa	com	5	CCCCV		xa	zxa	1
bzyku	com	5	CCCCV		ku	yku	1
caidt	com	5	CVVCC		dt	idt	2
catuy	com	5	CVCVC		uy	tuy	2
cazyz	com	5	CVCCC		yz	zyz	1
cbama	com	5	CCVCV		ma	ama	2
cbbht	com	5	CCCCC		ht	bht	0
cbblv	com	5	CCCCC	V	lv	blv	0
cbdod	com	5	CCCVC		od	dod	1
cbnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
ccbhz	com	5	CCCCC		hz	bhz	0
ccbkj	com	5	CCCCC		kj	bkj	0
ccjhe	com	5	CCCCV		he	jhe	1
cckzw	com	5	CCCCC		zw	kzw	0
ccycs	com	5	CCCCC		cs	ycs	0
cdbhl	com	5	CCCCC		hl	bhl	0
cdcmr	com	5	CCCCC		mr	cmr	0
cddlm	com	5	CCCCC		lm	dlm	0
cdnms	com	5	CCCCC		ms	nms	0
cdpzc	com	5	CCCCC		zc	pzc	0
cdwyq	com	5	CCCCC		yq	wyq	0
cdxpa	com	5	CCCCV		pa	xpa	1
cezgo	com	5	CVCCV		go	zgo	2
cfhqs	com	5	CCCCC		qs	hqs	0
cfspz	com	5	CCCCC		pz	spz	0
cgcdh	com	5	CCCCC		dh	cdh	0
cgwrd	com	5	CCCCC		rd	wrd	0
cikok	com	5	CVCVC		ok	kok	2
cisbp	com	5	CVCCC		bp	sbp	1
cjevy	com	5	CCVCC	V	vy	evy	1
cjsfa	com	5	CCCCV		fa	sfa	1
ckjfz	com	5	CCCCC		fz	jfz	0
ckwsw	com	5	CCCCC		sw	wsw	0
claee	com	5	CCVVV		ee	aee	3
cljxb	com	5	CCCCC		xb	jxb	0
clwln	com	5	CCCCC		ln	wln	0
clxzf	com	5	CCCCC		zf	xzf	0
clypi	com	5	CCCCV		pi	ypi	1
cmeae	com	5	CCVVV		ae	eae	3
cmiat	com	5	CCVVC		at	iat	2
cmtrk	com	5	CCCCC		rk	trk	0
cmxml	com	5	CCCCC		ml	xml	0
cnchb	com	5	CCCCC		hb	chb	0
cnkcm	com	5	CCCCC		cm	kcm	0
cnrjs	com	5	CCCCC		js	rjs	0
cnsue	com	5	CCCVV		ue	sue	2
cnynd	com	5	CCCCC		nd	ynd	0
collv	com	5	CVCCC	V	lv	llv	1
cpssr	com	5	CCCCC		sr	ssr	0
cpwfb	com	5	CCCCC		fb	wfb	0
cqbzm	com	5	CCCCC		zm	bzm	0
cqfot	com	5	CCCVC		ot	fot	1
cqqkw	com	5	CCCCC		kw	qkw	0
cqsfk	com	5	CCCCC		fk	sfk	0
cqwrt	com	5	CCCCC		rt	wrt	0
cqxbg	com	5	CCCCC		bg	xbg	0
craxs	com	5	CCVCC		xs	axs	1
crlol	com	5	CCCVC		ol	lol	1
csdlj	com	5	CCCCC		lj	dlj	0
csegc	com	5	CCVCC		gc	egc	1
cskzy	com	5	CCCCC		zy	kzy	0
cszwf	com	5	CCCCC		wf	zwf	0
cusmc	com	5	CVCCC		mc	smc	1
cuzna	com	5	CVCCV		na	zna	2
cvhcb	com	5	CCCCC	V	cb	hcb	0
cvpcn	com	5	CCCCC	V	cn	pcn	0
cwscl	com	5	CCCCC		cl	scl	0
cxcsb	com	5	CCCCC		sb	csb	0
cxnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
cxrve	com	5	CCCCV	V	ve	rve	1
cyzhx	com	5	CCCCC		hx	zhx	0
cyzvs	com	5	CCCCC	V	vs	zvs	0
czamy	com	5	CCVCC		my	amy	1
czbnh	com	5	CCCCC		nh	bnh	0
czhbl	com	5	CCCCC		bl	hbl	0
daawh	com	5	CVVCC		wh	awh	2
dabyw	com	5	CVCCC		yw	byw	1
dasjx	com	5	CVCCC		jx	sjx	1
dcaor	com	5	CCVVC		or	aor	2
dcdry	com	5	CCCCC		ry	dry	0
ddpat	com	5	CCCVC		at	pat	1
ddtgl	com	5	CCCCC		gl	tgl	0
depbk	com	5	CVCCC		bk	pbk	1
deyte	com	5	CVCCV		te	yte	2
dfhyl	com	5	CCCCC		yl	hyl	0
dfmro	com	5	CCCCV		ro	mro	1
dfnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
dfuka	com	5	CCVCV		ka	uka	2
dgcml	com	5	CCCCC		ml	cml	0
dgeal	com	5	CCVVC		al	eal	2
dgslt	com	5	CCCCC		lt	slt	0
dgwsc	com	5	CCCCC		sc	wsc	0
dgzcx	com	5	CCCCC		cx	zcx	0
dhczf	com	5	CCCCC		zf	czf	0
didkn	com	5	CVCCC		kn	dkn	1
djkiz	com	5	CCCVC		iz	kiz	1
djuvo	com	5	CCVCV	V	vo	uvo	2
dknsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
dlhme	com	5	CCCCV		me	hme	1
dlkms	com	5	CCCCC		ms	kms	0
dlszd	com	5	CCCCC		zd	szd	0
dlvrr	com	5	CCCCC	V	rr	vrr	0
dlwto	com	5	CCCCV		to	wto	1
dlxkr	com	5	CCCCC		kr	xkr	0
dmrhn	com	5	CCCCC		hn	rhn	0
dnbun	com	5	CCCVC		un	bun	1
dnfml	com	5	CCCCC		ml	fml	0
dnhxy	com	5	CCCCC		xy	hxy	0
dnmap	com	5	CCCVC		ap	map	1
dobeb	com	5	CVCVC		eb	beb	2
doosw	com	5	CVVCC		sw	osw	2
dopts	com	5	CVCCC		ts	pts	1
dpgit	com	5	CCCVC		it	git	1
dppbx	com	5	CCCCC		bx	pbx	0
dqbdz	com	5	CCCCC		dz	bdz	0
drcul	com	5	CCCVC		ul	cul	1
drfcs	com	5	CCCCC		cs	fcs	0
drhfc	com	5	CCCCC		fc	hfc	0
dsxgy	com	5	CCCCC		gy	xgy	0
dsyhy	com	5	CCCCC		hy	yhy	0
dtbjl	com	5	CCCCC		jl	bjl	0
ducrx	com	5	CVCCC		rx	crx	1
duvla	com	5	CVCCV	V	la	vla	2
dvdeu	com	5	CCCVV	V	eu	deu	2
dviim	com	5	CCVVC	V	im	iim	2
dwoog	com	5	CCVVC		og	oog	2
dwtjp	com	5	CCCCC		jp	tjp	0
dwyjy	com	5	CCCCC		jy	yjy	0
dxnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
dxpmc	com	5	CCCCC		mc	pmc	0
dxqzm	com	5	CCCCC		zm	qzm	0
dxufo	com	5	CCVCV		fo	ufo	2
dxusk	com	5	CCVCC		sk	usk	1
dykrd	com	5	CCCCC		rd	krd	0
dylhd	com	5	CCCCC		hd	lhd	0
dytjs	com	5	CCCCC		js	tjs	0
dytzl	com	5	CCCCC		zl	tzl	0
dywcm	com	5	CCCCC		cm	wcm	0
dzego	com	5	CCVCV		go	ego	2
dzgag	com	5	CCCVC		ag	gag	1
dzksc	com	5	CCCCC		sc	ksc	0
dzljj	com	5	CCCCC		jj	ljj	0
dzlll	com	5	CCCCC		ll	lll	0
dzopm	com	5	CCVCC		pm	opm	1
eanma	com	5	VVCCV		ma	nma	3
ebbsr	com	5	VCCCC		sr	bsr	1
ebetr	com	5	VCVCC		tr	etr	2
ebfzz	com	5	VCCCC		zz	fzz	1
ecfgw	com	5	VCCCC		gw	fgw	1
eezey	com	5	VVCVC		ey	zey	3
ekvom	com	5	VCCVC	V	om	vom	2
elogn	com	5	VCVCC		gn	ogn	2
elpre	com	5	VCCCV		re	pre	2
eltug	com	5	VCCVC		ug	tug	2
emhtc	com	5	VCCCC		tc	htc	1
eogkr	com	5	VVCCC		kr	gkr	2
esaft	com	5	VCVCC		ft	aft	2
escdw	com	5	VCCCC		dw	cdw	1
etexp	com	5	VCVCC		xp	exp	2
etmjd	com	5	VCCCC		jd	mjd	1
eucfa	com	5	VVCCV		fa	cfa	3
euqab	com	5	VVCVC		ab	qab	3
evapm	com	5	VCVCC	V	pm	apm	2
exofy	com	5	VCVCC		fy	ofy	2
exyan	com	5	VCCVC		an	yan	2
eyeoz	com	5	VCVVC		oz	eoz	3
eyory	com	5	VCVCC		ry	ory	2
eysle	com	5	VCCCV		le	sle	2
faoke	com	5	CVVCV		ke	oke	3
faxzj	com	5	CVCCC		zj	xzj	1
fbamx	com	5	CCVCC		mx	amx	1
fbzzw	com	5	CCCCC		zw	zzw	0
fcmli	com	5	CCCCV		li	mli	1
fddxw	com	5	CCCCC		xw	dxw	0
featt	com	5	CVVCC		tt	att	2
fejex	com	5	CVCVC		ex	jex	2
feqeh	com	5	CVCVC		eh	qeh	2
ffhhf	com	5	CCCCC		hf	hhf	0
ffxds	com	5	CCCCC		ds	xds	0
ffxge	com	5	CCCCV		ge	xge	1
fgahd	com	5	CCVCC		hd	ahd	1
fgmyw	com	5	CCCCC		yw	myw	0
fhnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
filse	com	5	CVCCV		se	lse	2
fjfdd	com	5	CCCCC		dd	fdd	0
fjhho	com	5	CCCCV		ho	hho	1
fjmld	com	5	CCCCC		ld	mld	0
fkool	com	5	CCVVC		ol	ool	2
fludp	com	5	CCVCC		dp	udp	1
fogvy	com	5	CVCCC	V	vy	gvy	1
fpfpp	com	5	CCCCC		pp	fpp	0
fqxmt	com	5	CCCCC		mt	xmt	0
freql	com	5	CCVCC		ql	eql	1
frsjf	com	5	CCCCC		jf	sjf	0
fscdu	com	5	CCCCV		du	cdu	1
fsdhs	com	5	CCCCC		hs	dhs	0
ftcsz	com	5	CCCCC		sz	csz	0
ftzqq	com	5	CCCCC		qq	zqq	0
fufsa	com	5	CVCCV		sa	fsa	2
fuiji	com	5	CVVCV		ji	iji	3
fujjj	com	5	CVCCC		jj	jjj	1
fumuk	com	5	CVCVC		uk	muk	2
fwdag	com	5	CCCVC		ag	dag	1
fxlah	com	5	CCCVC		ah	lah	1
fxotm	com	5	CCVCC		tm	otm	1
fxpqf	com	5	CCCCC		qf	pqf	0
fzrjx	com	5	CCCCC		jx	rjx	0
fzusb	com	5	CCVCC		sb	usb	1
fzxys	com	5	CCCCC		ys	xys	0
gakcn	com	5	CVCCC		cn	kcn	1
gannx	com	5	CVCCC		nx	nnx	1
gaqzc	com	5	CVCCC		zc	qzc	1
gassk	com	5	CVCCC		sk	ssk	1
gathj	com	5	CVCCC		hj	thj	1
gaumz	com	5	CVVCC		mz	umz	2
gbmhc	com	5	CCCCC		hc	mhc	0
gccbf	com	5	CCCCC		bf	cbf	0
gccow	com	5	CCCVC		ow	cow	1
gczxy	com	5	CCCCC		xy	zxy	0
gdcsu	com	5	CCCCV		su	csu	1
gdlfd	com	5	CCCCC		fd	lfd	0
getfa	com	5	CVCCV		fa	tfa	2
gfggb	com	5	CCCCC		gb	ggb	0
ggugl	com	5	CCVCC		gl	ugl	1
gharf	com	5	CCVCC		rf	arf	1
ghgui	com	5	CCCVV		ui	gui	2
ghoru	com	5	CCVCV		ru	oru	2
ghygo	com	5	CCCCV		go	ygo	1
gjmda	com	5	CCCCV		da	mda	1
gjmlh	com	5	CCCCC		lh	mlh	0
gkana	com	5	CCVCV		na	ana	2
gljde	com	5	CCCCV		de	jde	1
glyze	com	5	CCCCV		ze	yze	1
gmdii	com	5	CCCVV		ii	dii	2
gnemo	com	5	CCVCV		mo	emo	2
gnios	com	5	CCVVC		os	ios	2
gnnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
gnsjc	com	5	CCCCC		jc	sjc	0
gnumu	com	5	CCVCV		mu	umu	2
gpaca	com	5	CCVCV		ca	aca	2
gqmsy	com	5	CCCCC		sy	msy	0
grcid	com	5	CCCVC		id	cid	1
grctp	com	5	CCCCC		tp	ctp	0
grnjt	com	5	CCCCC		jt	njt	0
gsgxb	com	5	CCCCC		xb	gxb	0
gshgd	com	5	CCCCC		gd	hgd	0
gskjg	com	5	CCCCC		jg	kjg	0
gtjpc	com	5	CCCCC		pc	jpc	0
gtsxt	com	5	CCCCC		xt	sxt	0
guigd	com	5	CVVCC		gd	igd	2
gxchm	com	5	CCCCC		hm	chm	0
gxtmt	com	5	CCCCC		mt	tmt	0
gxwmb	com	5	CCCCC		mb	wmb	0
gyais	com	5	CCVVC		is	ais	2
gyciq	com	5	CCCVC		iq	ciq	1
gymda	com	5	CCCCV		da	mda	1
gyqyg	com	5	CCCCC		yg	qyg	0
gzqjt	com	5	CCCCC		jt	qjt	0
gzzfm	com	5	CCCCC		fm	zfm	0
hadsi	com	5	CVCCV		si	dsi	2
hajoo	com	5	CVCVV		oo	joo	3
halpr	com	5	CVCCC		pr	lpr	1
haqem	com	5	CVCVC		em	qem	2
hauny	com	5	CVVCC		ny	uny	2
hbmcu	com	5	CCCCV		cu	mcu	1
hctyl	com	5	CCCCC		yl	tyl	0
hcwgb	com	5	CCCCC		gb	wgb	0
hdcgg	com	5	CCCCC		gg	cgg	0
hddde	com	5	CCCCV		de	dde	1
hdfhd	com	5	CCCCC		hd	fhd	0
hdmcn	com	5	CCCCC		cn	mcn	0
hdtkw	com	5	CCCCC		kw	tkw	0
hfmht	com	5	CCCCC		ht	mht	0
hfylk	com	5	CCCCC		lk	ylk	0
hgcyz	com	5	CCCCC		yz	cyz	0
hhaoc	com	5	CCVVC		oc	aoc	2
hhesh	com	5	CCVCC		sh	esh	1
hhhxc	com	5	CCCCC		xc	hxc	0
hhsuo	com	5	CCCVV		uo	suo	2
hiehi	com	5	CVVCV		hi	ehi	3
hjbmb	com	5	CCCCC		mb	bmb	0
hjsnl	com	5	CCCCC		nl	snl	0
hkcpe	com	5	CCCCV		pe	cpe	1
hkgra	com	5	CCCCV		ra	gra	1
hkmso	com	5	CCCCV		so	mso	1
hlheg	com	5	CCCVC		eg	heg	1
hlsrq	com	5	CCCCC		rq	srq	0
hltxx	com	5	CCCCC		xx	txx	0
hlyzj	com	5	CCCCC		zj	yzj	0
hmdht	com	5	CCCCC		ht	dht	0
hmdqg	com	5	CCCCC		qg	dqg	0
hmljj	com	5	CCCCC		jj	ljj	0
hnais	com	5	CCVVC		is	ais	2
hndzb	com	5	CCCCC		zb	dzb	0
hnfld	com	5	CCCCC		ld	fld	0
hngzd	com	5	CCCCC		zd	gzd	0
hnklf	com	5	CCCCC		lf	klf	0
hnlxi	com	5	CCCCV		xi	lxi	1
hnnmd	com	5	CCCCC		md	nmd	0
hnnth	com	5	CCCCC		th	nth	0
hnopv	com	5	CCVCC	V	pv	opv	1
hnrfg	com	5	CCCCC		fg	rfg	0
hnsvt	com	5	CCCCC	V	vt	svt	0
hohms	com	5	CVCCC		ms	hms	1
howtd	com	5	CVCCC		td	wtd	1
hqyic	com	5	CCCVC		ic	yic	1
hrnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
hrvzt	com	5	CCCCC	V	zt	vzt	0
hscnl	com	5	CCCCC		nl	cnl	0
hsicn	com	5	CCVCC		cn	icn	1
hssei	com	5	CCCVV		ei	sei	2
htnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
htqdd	com	5	CCCCC		dd	qdd	0
htssd	com	5	CCCCC		sd	ssd	0
htszz	com	5	CCCCC		zz	szz	0
htwly	com	5	CCCCC		ly	wly	0
huajf	com	5	CVVCC		jf	ajf	2
huisl	com	5	CVVCC		sl	isl	2
huisx	com	5	CVVCC		sx	isx	2
huixa	com	5	CVVCV		xa	ixa	3
hxfac	com	5	CCCVC		ac	fac	1
hxmne	com	5	CCCCV		ne	mne	1
hyadw	com	5	CCVCC		dw	adw	1
hyaxi	com	5	CCVCV		xi	axi	2
hydqx	com	5	CCCCC		qx	dqx	0
hyhwj	com	5	CCCCC		wj	hwj	0
hyuht	com	5	CCVCC		ht	uht	1
hyunb	com	5	CCVCC		nb	unb	1
hzajx	com	5	CCVCC		jx	ajx	1
hzbgl	com	5	CCCCC		gl	bgl	0
hzphs	com	5	CCCCC		hs	phs	0
hzwmd	com	5	CCCCC		md	wmd	0
hzxnc	com	5	CCCCC		nc	xnc	0
iaaon	com	5	VVVVC		on	aon	4
iakic	com	5	VVCVC		ic	kic	3
iakid	com	5	VVCVC		id	kid	3
iakie	com	5	VVCVV		ie	kie	4
iakik	com	5	VVCVC		ik	kik	3
iakim	com	5	VVCVC		im	kim	3
iakis	com	5	VVCVC		is	kis	3
iakit	com	5	VVCVC		it	kit	3
iakiv	com	5	VVCVC	V	iv	kiv	3
iakiw	com	5	VVCVC		iw	kiw	3
iakiz	com	5	VVCVC		iz	kiz	3
iakki	com	5	VVCCV		ki	kki	3
iatho	com	5	VVCCV		ho	tho	3
ibbod	com	5	VCCVC		od	bod	2
ibboh	com	5	VCCVC		oh	boh	2
ibbok	com	5	VCCVC		ok	bok	2
icdjs	com	5	VCCCC		js	djs	1
ichhw	com	5	VCCCC		hw	hhw	1
ickmb	com	5	VCCCC		mb	kmb	1
idmtd	com	5	VCCCC		td	mtd	1
iebbd	com	5	VVCCC		bd	bbd	2
ieiuf	com	5	VVVVC		uf	iuf	4
ietei	com	5	VVCVV		ei	tei	4
ifzhe	com	5	VCCCV		he	zhe	2
igrci	com	5	VCCCV		ci	rci	2
igxgj	com	5	VCCCC		gj	xgj	1
iiifp	com	5	VVVCC		fp	ifp	3
iiijc	com	5	VVVCC		jc	ijc	3
imskn	com	5	VCCCC		kn	skn	1
imyxx	com	5	VCCCC		xx	yxx	1
inlkz	com	5	VCCCC		kz	lkz	1
inuca	com	5	VCVCV		ca	uca	3
inxca	com	5	VCCCV		ca	xca	2
iosen	com	5	VVCVC		en	sen	3
ipltt	com	5	VCCCC		tt	ltt	1
iprng	com	5	VCCCC		ng	rng	1
iqccb	com	5	VCCCC		cb	ccb	1
irecm	com	5	VCVCC		cm	ecm	2
irlys	com	5	VCCCC		ys	lys	1
irplj	com	5	VCCCC		lj	plj	1
isfmm	com	5	VCCCC		mm	fmm	1
isxqx	com	5	VCCCC		qx	xqx	1
ithmr	com	5	VCCCC		mr	hmr	1
itrcu	com	5	VCCCV		cu	rcu	2
ixbeg	com	5	VCCVC		eg	beg	2
ixbeh	com	5	VCCVC		eh	beh	2
ixbej	com	5	VCCVC		ej	bej	2
iyory	com	5	VCVCC		ry	ory	2
iznsj	com	5	VCCCC		sj	nsj	1
izuou	com	5	VCVVV		ou	uou	4
izwzx	com	5	VCCCC		zx	wzx	1
izzae	com	5	VCCVV		ae	zae	3
jablf	com	5	CVCCC		lf	blf	1
jabsf	com	5	CVCCC		sf	bsf	1
jaeto	com	5	CVVCV		to	eto	3
jatzs	com	5	CVCCC		zs	tzs	1
jbgtv	com	5	CCCCC	V	tv	gtv	0
jbxsm	com	5	CCCCC		sm	xsm	0
jcdzl	com	5	CCCCC		zl	dzl	0
jcpsi	com	5	CCCCV		si	psi	1
jdaip	com	5	CCVVC		ip	aip	2
jdajc	com	5	CCVCC		jc	ajc	1
jdbxf	com	5	CCCCC		xf	bxf	0
jdeac	com	5	CCVVC		ac	eac	2
jdnfs	com	5	CCCCC		fs	nfs	0
jdnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
jdyxc	com	5	CCCCC		xc	yxc	0
jeroi	com	5	CVCVV		oi	roi	3
jfrhl	com	5	CCCCC		hl	rhl	0
jfscq	com	5	CCCCC		cq	scq	0
jfybz	com	5	CCCCC		bz	ybz	0
jglou	com	5	CCCVV		ou	lou	2
jgztd	com	5	CCCCC		td	ztd	0
jhhwd	com	5	CCCCC		wd	hwd	0
jhmsk	com	5	CCCCC		sk	msk	0
jibax	com	5	CVCVC		ax	bax	2
jihdh	com	5	CVCCC		dh	hdh	1
jijdq	com	5	CVCCC		dq	jdq	1
jikus	com	5	CVCVC		us	kus	2
jjhzm	com	5	CCCCC		zm	hzm	0
jjrbl	com	5	CCCCC		bl	rbl	0
jjyyg	com	5	CCCCC		yg	yyg	0
jkbgl	com	5	CCCCC		gl	bgl	0
jkduo	com	5	CCCVV		uo	duo	2
jkmli	com	5	CCCCV		li	mli	1
jldcc	com	5	CCCCC		cc	dcc	0
jldry	com	5	CCCCC		ry	dry	0
jmdca	com	5	CCCCV		ca	dca	1
jmddf	com	5	CCCCC		df	ddf	0
jnmag	com	5	CCCVC		ag	mag	1
jnrch	com	5	CCCCC		ch	rch	0
joedm	com	5	CVVCC		dm	edm	2
jppkc	com	5	CCCCC		kc	pkc	0
jpydz	com	5	CCCCC		dz	ydz	0
jpzin	com	5	CCCVC		in	zin	1
jqbbg	com	5	CCCCC		bg	bbg	0
jqrlk	com	5	CCCCC		lk	rlk	0
jsayd	com	5	CCVCC		yd	ayd	1
jsled	com	5	CCCVC		ed	led	1
jsopt	com	5	CCVCC		pt	opt	1
jsqct	com	5	CCCCC		ct	qct	0
jsqxz	com	5	CCCCC		xz	qxz	0
jszzm	com	5	CCCCC		zm	zzm	0
jtfhm	com	5	CCCCC		hm	fhm	0
jtszy	com	5	CCCCC		zy	szy	0
jugoz	com	5	CVCVC		oz	goz	2
juneq	com	5	CVCVC		eq	neq	2
juyik	com	5	CVCVC		ik	yik	2
juzkm	com	5	CVCCC		km	zkm	1
jvetm	com	5	CCVCC	V	tm	etm	1
jwccb	com	5	CCCCC		cb	ccb	0
jwzqi	com	5	CCCCV		qi	zqi	1
jxdhg	com	5	CCCCC		hg	dhg	0
jxfze	com	5	CCCCV		ze	fze	1
jxhlt	com	5	CCCCC		lt	hlt	0
jyepr	com	5	CCVCC		pr	epr	1
jykte	com	5	CCCCV		te	kte	1
jzatl	com	5	CCVCC		tl	atl	1
jzygt	com	5	CCCCC		gt	ygt	0
kapvn	com	5	CVCCC	V	vn	pvn	1
kdtgl	com	5	CCCCC		gl	tgl	0
kdwdt	com	5	CCCCC		dt	wdt	0
kdxus	com	5	CCCVC		us	xus	1
kechw	com	5	CVCCC		hw	chw	1
kekob	com	5	CVCVC		ob	kob	2
kezdc	com	5	CVCCC		dc	zdc	1
kffsj	com	5	CCCCC		sj	fsj	0
kfxsf	com	5	CCCCC		sf	xsf	0
kgbbx	com	5	CCCCC		bx	bbx	0
kgfww	com	5	CCCCC		ww	fww	0
kgtts	com	5	CCCCC		ts	tts	0
khfya	com	5	CCCCV		ya	fya	1
kidcy	com	5	CVCCC		cy	dcy	1
kjumb	com	5	CCVCC		mb	umb	1
kkvtv	com	5	CCCCC	V	tv	vtv	0
kmxkz	com	5	CCCCC		kz	xkz	0
knimo	com	5	CCVCV		mo	imo	2
knxla	com	5	CCCCV		la	xla	1
kpjmd	com	5	CCCCC		md	jmd	0
kpjsj	com	5	CCCCC		sj	jsj	0
kpsaf	com	5	CCCVC		af	saf	1
krily	com	5	CCVCC		ly	ily	1
krshu	com	5	CCCCV		hu	shu	1
ktvik	com	5	CCCVC	V	ik	vik	1
kyepe	com	5	CCVCV		pe	epe	2
kymag	com	5	CCCVC		ag	mag	1
kzsxt	com	5	CCCCC		xt	sxt	0
kzxzx	com	5	CCCCC		zx	xzx	0
lacdg	com	5	CVCCC		dg	cdg	1
ladku	com	5	CVCCV		ku	dku	2
laogk	com	5	CVVCC		gk	ogk	2
lapet	com	5	CVCVC		et	pet	2
lasjf	com	5	CVCCC		jf	sjf	1
layai	com	5	CVCVV		ai	yai	3
lbime	com	5	CCVCV		me	ime	2
lbkjg	com	5	CCCCC		jg	kjg	0
lcexp	com	5	CCVCC		xp	exp	1
lcick	com	5	CCVCC		ck	ick	1
lckoi	com	5	CCCVV		oi	koi	2
lcmpf	com	5	CCCCC		pf	mpf	0
lczmd	com	5	CCCCC		md	zmd	0
ldjcf	com	5	CCCCC		cf	jcf	0
ldxlz	com	5	CCCCC		lz	xlz	0
lenvv	com	5	CVCCC	V	vv	nvv	1
leopm	com	5	CVVCC		pm	opm	2
lfhjn	com	5	CCCCC		jn	hjn	0
lfsan	com	5	CCCVC		an	san	1
lfsxl	com	5	CCCCC		xl	sxl	0
lgpsj	com	5	CCCCC		sj	psj	0
lhwdh	com	5	CCCCC		dh	wdh	0
lhypl	com	5	CCCCC		pl	ypl	0
libtu	com	5	CVCCV		tu	btu	2
licad	com	5	CVCVC		ad	cad	2
ligsy	com	5	CVCCC		sy	gsy	1
lilut	com	5	CVCVC		ut	lut	2
liogs	com	5	CVVCC		gs	ogs	2
ljbxf	com	5	CCCCC		xf	bxf	0
lkass	com	5	CCVCC		ss	ass	1
llcyu	com	5	CCCCV		yu	cyu	1
llgcp	com	5	CCCCC		cp	gcp	0
llnme	com	5	CCCCV		me	nme	1
llqsx	com	5	CCCCC		sx	qsx	0
llzmb	com	5	CCCCC		mb	zmb	0
lmwwc	com	5	CCCCC		wc	wwc	0
lmyis	com	5	CCCVC		is	yis	1
lnskl	com	5	CCCCC		kl	skl	0
lntjk	com	5	CCCCC		jk	tjk	0
lorpp	com	5	CVCCC		pp	rpp	1
lovbg	com	5	CVCCC	V	bg	vbg	1
loypi	com	5	CVCCV		pi	ypi	2
lpesd	com	5	CCVCC		sd	esd	1
lqjlm	com	5	CCCCC		lm	jlm	0
lqyms	com	5	CCCCC		ms	yms	0
lsdbj	com	5	CCCCC		bj	dbj	0
lsemw	com	5	CCVCC		mw	emw	1
ltptt	com	5	CCCCC		tt	ptt	0
ltsnz	com	5	CCCCC		nz	snz	0
ltuyi	com	5	CCVCV		yi	uyi	2
lucuk	com	5	CVCVC		uk	cuk	2
lukme	com	5	CVCCV		me	kme	2
lvbnm	com	5	CCCCC	V	nm	bnm	0
lxcsy	com	5	CCCCC		sy	csy	0
lycpb	com	5	CCCCC		pb	cpb	0
lzphp	com	5	CCCCC		hp	php	0
lzxxn	com	5	CCCCC		xn	xxn	0
lzzss	com	5	CCCCC		ss	zss	0
maabl	com	5	CVVCC		bl	abl	2
mcdul	com	5	CCCVC		ul	dul	1
mdfnj	com	5	CCCCC		nj	fnj	0
mdszn	com	5	CCCCC		zn	szn	0
meewt	com	5	CVVCC		wt	ewt	2
meoaa	com	5	CVVVV		aa	oaa	4
mepun	com	5	CVCVC		un	pun	2
meyau	com	5	CVCVV		au	yau	3
mfaka	com	5	CCVCV		ka	aka	2
mfbwg	com	5	CCCCC		wg	bwg	0
mgacl	com	5	CCVCC		cl	acl	1
mghsy	com	5	CCCCC		sy	hsy	0
mgmao	com	5	CCCVV		ao	mao	2
mhupc	com	5	CCVCC		pc	upc	1
mhyui	com	5	CCCVV		ui	yui	2
miyyo	com	5	CVCCV		yo	yyo	2
mjftw	com	5	CCCCC		tw	ftw	0
mjgyy	com	5	CCCCC		yy	gyy	0
mjjmc	com	5	CCCCC		mc	jmc	0
mjxcg	com	5	CCCCC		cg	xcg	0
mkddk	com	5	CCCCC		dk	ddk	0
mkoyi	com	5	CCVCV		yi	oyi	2
mljww	com	5	CCCCC		ww	jww	0
mmbbo	com	5	CCCCV		bo	bbo	1
mmbmc	com	5	CCCCC		mc	bmc	0
mmdjf	com	5	CCCCC		jf	djf	0
mmhpx	com	5	CCCCC		px	hpx	0
mmsxy	com	5	CCCCC		xy	sxy	0
mmyjz	com	5	CCCCC		jz	yjz	0
mnduo	com	5	CCCVV		uo	duo	2
movsi	com	5	CVCCV	V	si	vsi	2
msrah	com	5	CCCVC		ah	rah	1
mtlan	com	5	CCCVC		an	lan	1
mtyjr	com	5	CCCCC		jr	yjr	0
muaxy	com	5	CVVCC		xy	axy	2
mukzi	com	5	CVCCV		zi	kzi	2
munkn	com	5	CVCCC		kn	nkn	1
mvcse	com	5	CCCCV	V	se	cse	1
mvfox	com	5	CCCVC	V	ox	fox	1
mxcad	com	5	CCCVC		ad	cad	1
mxmzl	com	5	CCCCC		zl	mzl	0
mydrk	com	5	CCCCC		rk	drk	0
myglw	com	5	CCCCC		lw	glw	0
mygpg	com	5	CCCCC		pg	gpg	0
myjsg	com	5	CCCCC		sg	jsg	0
mynsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
myryp	com	5	CCCCC		yp	ryp	0
myxwe	com	5	CCCCV		we	xwe	1
mzgyh	com	5	CCCCC		yh	gyh	0
mzlll	com	5	CCCCC		ll	lll	0
mzolw	com	5	CCVCC		lw	olw	1
mztcz	com	5	CCCCC		cz	tcz	0
nabfa	com	5	CVCCV		fa	bfa	2
navku	com	5	CVCCV	V	ku	vku	2
navtk	com	5	CVCCC	V	tk	vtk	1
navzy	com	5	CVCCC	V	zy	vzy	1
nawof	com	5	CVCVC		of	wof	2
naxcp	com	5	CVCCC		cp	xcp	1
naxtz	com	5	CVCCC		tz	xtz	1
nbfds	com	5	CCCCC		ds	fds	0
nbveg	com	5	CCCVC	V	eg	veg	1
ncalv	com	5	CCVCC	V	lv	alv	1
ncraz	com	5	CCCVC		az	raz	1
ncwgt	com	5	CCCCC		gt	wgt	0
ndjxw	com	5	CCCCC		xw	jxw	0
nembs	com	5	CVCCC		bs	mbs	1
ngavm	com	5	CCVCC	V	vm	avm	1
nhfgh	com	5	CCCCC		gh	fgh	0
nhfly	com	5	CCCCC		ly	fly	0
nhykj	com	5	CCCCC		kj	ykj	0
nifbi	com	5	CVCCV		bi	fbi	2
niutj	com	5	CVVCC		tj	utj	2
njkht	com	5	CCCCC		ht	kht	0
nlmss	com	5	CCCCC		ss	mss	0
nlshy	com	5	CCCCC		hy	shy	0
nmcab	com	5	CCCVC		ab	cab	1
nmman	com	5	CCCVC		an	man	1
nmsmn	com	5	CCCCC		mn	smn	0
nmxsx	com	5	CCCCC		sx	xsx	0
nobho	com	5	CVCCV		ho	bho	2
nopls	com	5	CVCCC		ls	pls	1
nowun	com	5	CVCVC		un	wun	2
npgoo	com	5	CCCVV		oo	goo	2
npsfg	com	5	CCCCC		fg	sfg	0
npskc	com	5	CCCCC		kc	skc	0
nuizy	com	5	CVVCC		zy	izy	2
nuoin	com	5	CVVVC		in	oin	3
nuuch	com	5	CVVCC		ch	uch	2
nuuki	com	5	CVVCV		ki	uki	3
nvxxx	com	5	CCCCC	V	xx	xxx	0
nwapm	com	5	CCVCC		pm	apm	1
nwrbt	com	5	CCCCC		bt	rbt	0
nwugo	com	5	CCVCV		go	ugo	2
nxpfk	com	5	CCCCC		fk	pfk	0
nygfj	com	5	CCCCC		fj	gfj	0
nyklc	com	5	CCCCC		lc	klc	0
nynsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
nyyxf	com	5	CCCCC		xf	yxf	0
nzfsb	com	5	CCCCC		sb	fsb	0
oaoaz	com	5	VVVVC		az	oaz	4
oatcy	com	5	VVCCC		cy	tcy	2
oblut	com	5	VCCVC		ut	lut	2
obosp	com	5	VCVCC		sp	osp	2
ocbmy	com	5	VCCCC		my	bmy	1
odysc	com	5	VCCCC		sc	ysc	1
oemvw	com	5	VVCCC	V	vw	mvw	2
ofcbd	com	5	VCCCC		bd	cbd	1
ognol	com	5	VCCVC		ol	nol	2
okeea	com	5	VCVVV		ea	eea	4
okosp	com	5	VCVCC		sp	osp	2
omgup	com	5	VCCVC		up	gup	2
omobu	com	5	VCVCV		bu	obu	3
onoww	com	5	VCVCC		ww	oww	2
ooxun	com	5	VVCVC		un	xun	3
opccc	com	5	VCCCC		cc	ccc	1
orsou	com	5	VCCVV		ou	sou	3
osqtl	com	5	VCCCC		tl	qtl	1
ostmc	com	5	VCCCC		mc	tmc	1
ourhx	com	5	VVCCC		hx	rhx	2
oxxue	com	5	VCCVV		ue	xue	3
oxyyo	com	5	VCCCV		yo	yyo	2
oyeck	com	5	VCVCC		ck	eck	2
pafsf	com	5	CVCCC		sf	fsf	1
pathp	com	5	CVCCC		hp	thp	1
pazhy	com	5	CVCCC		hy	zhy	1
pbeva	com	5	CCVCV	V	va	eva	2
pcmce	com	5	CCCCV		ce	mce	1
pdlcm	com	5	CCCCC		cm	lcm	0
peptd	com	5	CVCCC		td	ptd	1
pevoy	com	5	CVCVC	V	oy	voy	2
phpra	com	5	CCCCV		ra	pra	1
pibss	com	5	CVCCC		ss	bss	1
pipna	com	5	CVCCV		na	pna	2
piuor	com	5	CVVVC		or	uor	3
piuus	com	5	CVVVC		us	uus	3
pjnoi	com	5	CCCVV		oi	noi	2
pjuaj	com	5	CCVVC		aj	uaj	2
pjube	com	5	CCVCV		be	ube	2
pjxsl	com	5	CCCCC		sl	xsl	0
pkuen	com	5	CCVVC		en	uen	2
plekp	com	5	CCVCC		kp	ekp	1
plhmy	com	5	CCCCC		my	hmy	0
pmicg	com	5	CCVCC		cg	icg	1
poebe	com	5	CVVCV		be	ebe	3
pohog	com	5	CVCVC		og	hog	2
pouex	com	5	CVVVC		ex	uex	3
pqkza	com	5	CCCCV		za	kza	1
preyz	com	5	CCVCC		yz	eyz	1
prgth	com	5	CCCCC		th	gth	0
psytj	com	5	CCCCC		tj	ytj	0
ptbev	com	5	CCCVC	V	ev	bev	1
pvane	com	5	CCVCV	V	ne	ane	2
pwlls	com	5	CCCCC		ls	lls	0
pxnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
pyere	com	5	CCVCV		re	ere	2
pzzzd	com	5	CCCCC		zd	zzd	0
qarkz	com	5	CVCCC		kz	rkz	1
qblwd	com	5	CCCCC		wd	lwd	0
qbzzp	com	5	CCCCC		zp	zzp	0
qcdap	com	5	CCCVC		ap	dap	1
qcdld	com	5	CCCCC		ld	dld	0
qckji	com	5	CCCCV		ji	kji	1
qcmzt	com	5	CCCCC		zt	mzt	0
qczgs	com	5	CCCCC		gs	zgs	0
qdhdc	com	5	CCCCC		dc	hdc	0
qdxfk	com	5	CCCCC		fk	xfk	0
qeden	com	5	CVCVC		en	den	2
qepue	com	5	CVCVV		ue	pue	3
qfwcs	com	5	CCCCC		cs	wcs	0
qhdeg	com	5	CCCVC		eg	deg	1
qihwl	com	5	CVCCC		wl	hwl	1
qijib	com	5	CVCVC		ib	jib	2
qinyf	com	5	CVCCC		yf	nyf	1
qkoff	com	5	CCVCC		ff	off	1
qkool	com	5	CCVVC		ol	ool	2
qlkgr	com	5	CCCCC		gr	kgr	0
qlsqy	com	5	CCCCC		qy	sqy	0
qmdjj	com	5	CCCCC		jj	djj	0
qnshb	com	5	CCCCC		hb	shb	0
qqbdy	com	5	CCCCC		dy	bdy	0
qqhwh	com	5	CCCCC		wh	hwh	0
qraal	com	5	CCVVC		al	aal	2
qrcls	com	5	CCCCC		ls	cls	0
qrjsc	com	5	CCCCC		sc	jsc	0
qrkot	com	5	CCCVC		ot	kot	1
qsltg	com	5	CCCCC		tg	ltg	0
qsndl	com	5	CCCCC		dl	ndl	0
qvodn	com	5	CCVCC	V	dn	odn	1
qxcpa	com	5	CCCCV		pa	cpa	1
qzadc	com	5	CCVCC		dc	adc	1
qzbsp	com	5	CCCCC		sp	bsp	0
qzsos	com	5	CCCVC		os	sos	1
rafuq	com	5	CVCVC		uq	fuq	2
rcnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
rdnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
rdtox	com	5	CCCVC		ox	tox	1
retsh	com	5	CVCCC		sh	tsh	1
rfdvd	com	5	CCCCC	V	vd	dvd	0
rflcd	com	5	CCCCC		cd	lcd	0
riazv	com	5	CVVCC	V	zv	azv	2
rkbud	com	5	CCCVC		ud	bud	1
rnoxo	com	5	CCVCV		xo	oxo	2
rpeys	com	5	CCVCC		ys	eys	1
rphdl	com	5	CCCCC		dl	hdl	0
rrcja	com	5	CCCCV		ja	cja	1
rrmdd	com	5	CCCCC		dd	mdd	0
rstgi	com	5	CCCCV		gi	tgi	1
ruiyf	com	5	CVVCC		yf	iyf	2
rwlia	com	5	CCCVV		ia	lia	2
rxgyy	com	5	CCCCC		yy	gyy	0
rxhzw	com	5	CCCCC		zw	hzw	0
rxxqx	com	5	CCCCC		qx	xqx	0
rxywx	com	5	CCCCC		wx	ywx	0
ryahs	com	5	CCVCC		hs	ahs	1
ryxdw	com	5	CCCCC		dw	xdw	0
rzwcb	com	5	CCCCC		cb	wcb	0
saguk	com	5	CVCVC		uk	guk	2
sartn	com	5	CVCCC		tn	rtn	1
sayhl	com	5	CVCCC		hl	yhl	1
sbasl	com	5	CCVCC		sl	asl	1
sbelc	com	5	CCVCC		lc	elc	1
sbjdw	com	5	CCCCC		dw	jdw	0
sblrk	com	5	CCCCC		rk	lrk	0
sbmjs	com	5	CCCCC		js	mjs	0
sbtli	com	5	CCCCV		li	tli	1
scamq	com	5	CCVCC		mq	amq	1
scjdx	com	5	CCCCC		dx	jdx	0
scshu	com	5	CCCCV		hu	shu	1
sctwt	com	5	CCCCC		wt	twt	0
scwus	com	5	CCCVC		us	wus	1
scztl	com	5	CCCCC		tl	ztl	0
sdget	com	5	CCCVC		et	get	1
sdlys	com	5	CCCCC		ys	lys	0
sdojs	com	5	CCVCC		js	ojs	1
serfn	com	5	CVCCC		fn	rfn	1
setbk	com	5	CVCCC		bk	tbk	1
sfsch	com	5	CCCCC		ch	sch	0
sfwwf	com	5	CCCCC		wf	wwf	0
sfyzh	com	5	CCCCC		zh	yzh	0
sgclm	com	5	CCCCC		lm	clm	0
shlqi	com	5	CCCCV		qi	lqi	1
shtwt	com	5	CCCCC		wt	twt	0
sijek	com	5	CVCVC		ek	jek	2
sipjg	com	5	CVCCC		jg	pjg	1
sjyok	com	5	CCCVC		ok	yok	1
sjypc	com	5	CCCCC		pc	ypc	0
slpol	com	5	CCCVC		ol	pol	1
slrzb	com	5	CCCCC		zb	rzb	0
sltoo	com	5	CCCVV		oo	too	2
slwhd	com	5	CCCCC		hd	whd	0
slxjy	com	5	CCCCC		jy	xjy	0
slxsq	com	5	CCCCC		sq	xsq	0
smrvs	com	5	CCCCC	V	vs	rvs	0
smtpf	com	5	CCCCC		pf	tpf	0
smtth	com	5	CCCCC		th	tth	0
smyyd	com	5	CCCCC		yd	yyd	0
sndiy	com	5	CCCVC		iy	diy	1
sndte	com	5	CCCCV		te	dte	1
snsdt	com	5	CCCCC		dt	sdt	0
snzad	com	5	CCCVC		ad	zad	1
soctc	com	5	CVCCC		tc	ctc	1
soysw	com	5	CVCCC		sw	ysw	1
spelm	com	5	CCVCC		lm	elm	1
spkry	com	5	CCCCC		ry	kry	0
spmme	com	5	CCCCV		me	mme	1
sprcd	com	5	CCCCC		cd	rcd	0
sprzs	com	5	CCCCC		zs	rzs	0
sqfly	com	5	CCCCC		ly	fly	0
srsnc	com	5	CCCCC		nc	snc	0
srxpy	com	5	CCCCC		py	xpy	0
ssbsf	com	5	CCCCC		sf	bsf	0
sscve	com	5	CCCCV	V	ve	cve	1
ssotv	com	5	CCVCC	V	tv	otv	1
ssous	com	5	CCVVC		us	ous	2
ssoxo	com	5	CCVCV		xo	oxo	2
stcbl	com	5	CCCCC		bl	cbl	0
stdyx	com	5	CCCCC		yx	dyx	0
stfsc	com	5	CCCCC		sc	fsc	0
stjnk	com	5	CCCCC		nk	jnk	0
sudav	com	5	CVCVC	V	av	dav	2
sufws	com	5	CVCCC		ws	fws	1
sunil	com	5	CVCVC		il	nil	2
svmmr	com	5	CCCCC	V	mr	mmr	0
swggd	com	5	CCCCC		gd	ggd	0
sxcnl	com	5	CCCCC		nl	cnl	0
sxdgl	com	5	CCCCC		gl	dgl	0
sxfsh	com	5	CCCCC		sh	fsh	0
sxjbc	com	5	CCCCC		bc	jbc	0
sxmmg	com	5	CCCCC		mg	mmg	0
sxqqg	com	5	CCCCC		qg	qqg	0
sxskd	com	5	CCCCC		kd	skd	0
sxygw	com	5	CCCCC		gw	ygw	0
sybnn	com	5	CCCCC		nn	bnn	0
syltx	com	5	CCCCC		tx	ltx	0
syqge	com	5	CCCCV		ge	qge	1
syzwq	com	5	CCCCC		wq	zwq	0
szcqu	com	5	CCCCV		qu	cqu	1
szkmk	com	5	CCCCC		mk	kmk	0
szmig	com	5	CCCVC		ig	mig	1
sztoz	com	5	CCCVC		oz	toz	1
talej	com	5	CVCVC		ej	lej	2
taljy	com	5	CVCCC		jy	ljy	1
talqo	com	5	CVCCV		qo	lqo	2
taogr	com	5	CVVCC		gr	ogr	2
taqgy	com	5	CVCCC		gy	qgy	1
tayjq	com	5	CVCCC		jq	yjq	1
tbaqp	com	5	CCVCC		qp	aqp	1
tbdzh	com	5	CCCCC		zh	dzh	0
tbgsk	com	5	CCCCC		sk	gsk	0
tbiup	com	5	CCVVC		up	iup	2
tblwj	com	5	CCCCC		wj	lwj	0
tbtff	com	5	CCCCC		ff	tff	0
tbwjl	com	5	CCCCC		jl	wjl	0
tbzsp	com	5	CCCCC		sp	zsp	0
tcptj	com	5	CCCCC		tj	ptj	0
tcwdb	com	5	CCCCC		db	wdb	0
tcwkd	com	5	CCCCC		kd	wkd	0
tdjcn	com	5	CCCCC		cn	jcn	0
tdnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
tecdy	com	5	CVCCC		dy	cdy	1
tenwx	com	5	CVCCC		wx	nwx	1
texjy	com	5	CVCCC		jy	xjy	1
tfgkh	com	5	CCCCC		kh	gkh	0
tgdbl	com	5	CCCCC		bl	dbl	0
tgfab	com	5	CCCVC		ab	fab	1
thtlb	com	5	CCCCC		lb	tlb	0
titue	com	5	CVCVV		ue	tue	3
tiuni	com	5	CVVCV		ni	uni	3
tjhbz	com	5	CCCCC		bz	hbz	0
tkcax	com	5	CCCVC		ax	cax	1
tktbj	com	5	CCCCC		bj	tbj	0
tlehe	com	5	CCVCV		he	ehe	2
tljmg	com	5	CCCCC		mg	jmg	0
tmndc	com	5	CCCCC		dc	ndc	0
tmutd	com	5	CCVCC		td	utd	1
tmyao	com	5	CCCVV		ao	yao	2
tncis	com	5	CCCVC		is	cis	1
tnrad	com	5	CCCVC		ad	rad	1
tptjy	com	5	CCCCC		jy	tjy	0
trcob	com	5	CCCVC		ob	cob	1
trvpt	com	5	CCCCC	V	pt	vpt	0
tryjp	com	5	CCCCC		jp	yjp	0
tryxq	com	5	CCCCC		xq	yxq	0
tsamd	com	5	CCVCC		md	amd	1
tshzy	com	5	CCCCC		zy	hzy	0
tskpt	com	5	CCCCC		pt	kpt	0
ttmzj	com	5	CCCCC		zj	mzj	0
twdtv	com	5	CCCCC	V	tv	dtv	0
txesd	com	5	CCVCC		sd	esd	1
tymld	com	5	CCCCC		ld	mld	0
tysfw	com	5	CCCCC		fw	sfw	0
tyycs	com	5	CCCCC		cs	ycs	0
tyyjr	com	5	CCCCC		jr	yjr	0
tyzlk	com	5	CCCCC		lk	zlk	0
tyzqy	com	5	CCCCC		qy	zqy	0
tznsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
uaboy	com	5	VVCVC		oy	boy	3
uafix	com	5	VVCVC		ix	fix	3
uagaz	com	5	VVCVC		az	gaz	3
uagol	com	5	VVCVC		ol	gol	3
uahot	com	5	VVCVC		ot	hot	3
uaice	com	5	VVVCV		ce	ice	4
uakod	com	5	VVCVC		od	kod	3
ualog	com	5	VVCVC		og	log	3
uaopt	com	5	VVVCC		pt	opt	3
uapet	com	5	VVCVC		et	pet	3
uasok	com	5	VVCVC		ok	sok	3
uatok	com	5	VVCVC		ok	tok	3
ubeil	com	5	VCVVC		il	eil	3
ubril	com	5	VCCVC		il	ril	2
ubrst	com	5	VCCCC		st	rst	1
ucsab	com	5	VCCVC		ab	sab	2
ucuti	com	5	VCVCV		ti	uti	3
udeso	com	5	VCVCV		so	eso	3
ugvdt	com	5	VCCCC	V	dt	vdt	1
uhalo	com	5	VCVCV		lo	alo	3
uimgz	com	5	VVCCC		gz	mgz	2
ulcds	com	5	VCCCC		ds	cds	1
uleyy	com	5	VCVCC		yy	eyy	2
ulmts	com	5	VCCCC		ts	mts	1
urgeu	com	5	VCCVV		eu	geu	3
usaui	com	5	VCVVV		ui	aui	4
usgdd	com	5	VCCCC		dd	gdd	1
ussnm	com	5	VCCCC		nm	snm	1
vannl	com	5	CVCCC	V	nl	nnl	1
vddyo	com	5	CCCCV	V	yo	dyo	1
vgsit	com	5	CCCVC	V	it	sit	1
vhfdr	com	5	CCCCC	V	dr	fdr	0
vhoai	com	5	CCVVV	V	ai	oai	3
vizsm	com	5	CVCCC	V	sm	zsm	1
vkido	com	5	CCVCV	V	do	ido	2
vkoov	com	5	CCVVC	V	ov	oov	2
vnxmp	com	5	CCCCC	V	mp	xmp	0
vodxl	com	5	CVCCC	V	xl	dxl	1
voohe	com	5	CVVCV	V	he	ohe	3
vouci	com	5	CVVCV	V	ci	uci	3
vrveo	com	5	CCCVV	V	eo	veo	2
vskan	com	5	CCCVC	V	an	kan	1
vsnsa	com	5	CCCCV	V	sa	nsa	1
vtese	com	5	CCVCV	V	se	ese	2
vwuhu	com	5	CCVCV	V	hu	uhu	2
vxiuc	com	5	CCVVC	V	uc	iuc	2
vyyan	com	5	CCCVC	V	an	yan	1
wahld	com	5	CVCCC		ld	hld	1
waveb	com	5	CVCVC	V	eb	veb	2
wazbw	com	5	CVCCC		bw	zbw	1
wbpos	com	5	CCCVC		os	pos	1
wddys	com	5	CCCCC		ys	dys	0
wdgsj	com	5	CCCCC		sj	gsj	0
wdive	com	5	CCVCV	V	ve	ive	2
wdjcj	com	5	CCCCC		cj	jcj	0
wdjlw	com	5	CCCCC		lw	jlw	0
wdjsb	com	5	CCCCC		sb	jsb	0
wdjtw	com	5	CCCCC		tw	jtw	0
wdzsd	com	5	CCCCC		sd	zsd	0
weemm	com	5	CVVCC		mm	emm	2
welni	com	5	CVCCV		ni	lni	2
wevvu	com	5	CVCCV	V	vu	vvu	2
wfqdx	com	5	CCCCC		dx	qdx	0
wgdff	com	5	CCCCC		ff	dff	0
wgfcs	com	5	CCCCC		cs	fcs	0
whlia	com	5	CCCVV		ia	lia	2
whreo	com	5	CCCVV		eo	reo	2
wihbz	com	5	CVCCC		bz	hbz	1
wihtp	com	5	CVCCC		tp	htp	1
wiidt	com	5	CVVCC		dt	idt	2
wilzz	com	5	CVCCC		zz	lzz	1
wjjgy	com	5	CCCCC		gy	jgy	0
wjmdq	com	5	CCCCC		dq	mdq	0
wkbee	com	5	CCCVV		ee	bee	2
wkjtw	com	5	CCCCC		tw	jtw	0
wldgw	com	5	CCCCC		gw	dgw	0
wldqq	com	5	CCCCC		qq	dqq	0
wlgcd	com	5	CCCCC		cd	gcd	0
wlptt	com	5	CCCCC		tt	ptt	0
wlxbj	com	5	CCCCC		bj	xbj	0
wnkan	com	5	CCCVC		an	kan	1
wnnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
wpdes	com	5	CCCVC		es	des	1
wpzjd	com	5	CCCCC		jd	zjd	0
wqaly	com	5	CCVCC		ly	aly	1
wsdkg	com	5	CCCCC		kg	dkg	0
wsptk	com	5	CCCCC		tk	ptk	0
wswss	com	5	CCCCC		ss	wss	0
wszqq	com	5	CCCCC		qq	zqq	0
wtrzj	com	5	CCCCC		zj	rzj	0
wwgyp	com	5	CCCCC		yp	gyp	0
wwpao	com	5	CCCVV		ao	pao	2
wwxss	com	5	CCCCC		ss	xss	0
wxatr	com	5	CCVCC		tr	atr	1
wxhbx	com	5	CCCCC		bx	hbx	0
wxxwj	com	5	CCCCC		wj	xwj	0
wzwmm	com	5	CCCCC		mm	wmm	0
xagxq	com	5	CVCCC		xq	gxq	1
xanvi	com	5	CVCCV	V	vi	nvi	2
xashd	com	5	CVCCC		hd	shd	1
xatbg	com	5	CVCCC		bg	tbg	1
xaxsj	com	5	CVCCC		sj	xsj	1
xbqnr	com	5	CCCCC		nr	qnr	0
xccbh	com	5	CCCCC		bh	cbh	0
xccbw	com	5	CCCCC		bw	cbw	0
xclty	com	5	CCCCC		ty	lty	0
xctjt	com	5	CCCCC		jt	tjt	0
xcydz	com	5	CCCCC		dz	ydz	0
xdfbg	com	5	CCCCC		bg	fbg	0
xdlcd	com	5	CCCCC		cd	lcd	0
xekus	com	5	CVCVC		us	kus	2
xfgem	com	5	CCCVC		em	gem	1
xfocc	com	5	CCVCC		cc	occ	1
xfuai	com	5	CCVVV		ai	uai	3
xgdzl	com	5	CCCCC		zl	dzl	0
xgrjj	com	5	CCCCC		jj	rjj	0
xhghm	com	5	CCCCC		hm	ghm	0
xhhsb	com	5	CCCCC		sb	hsb	0
xhsjy	com	5	CCCCC		jy	sjy	0
xhvqk	com	5	CCCCC	V	qk	vqk	0
xiiyo	com	5	CVVCV		yo	iyo	3
xioad	com	5	CVVVC		ad	oad	3
xjbjp	com	5	CCCCC		jp	bjp	0
xjdrd	com	5	CCCCC		rd	drd	0
xjytl	com	5	CCCCC		tl	ytl	0
xkrom	com	5	CCCVC		om	rom	1
xlbca	com	5	CCCCV		ca	bca	1
xlbkr	com	5	CCCCC		kr	bkr	0
xlddp	com	5	CCCCC		dp	ddp	0
xlfjj	com	5	CCCCC		jj	fjj	0
xltkc	com	5	CCCCC		kc	tkc	0
xmfdd	com	5	CCCCC		dd	fdd	0
xnjiu	com	5	CCCVV		iu	jiu	2
xnnsa	com	5	CCCCV		sa	nsa	1
xnryp	com	5	CCCCC		yp	ryp	0
xporc	com	5	CCVCC		rc	orc	1
xqccb	com	5	CCCCC		cb	ccb	0
xrrao	com	5	CCCVV		ao	rao	2
xsahv	com	5	CCVCC	V	hv	ahv	1
xsbbj	com	5	CCCCC		bj	bbj	0
xsbmm	com	5	CCCCC		mm	bmm	0
xsbmn	com	5	CCCCC		mn	bmn	0
xsboo	com	5	CCCVV		oo	boo	2
xsnxs	com	5	CCCCC		xs	nxs	0
xuazn	com	5	CVVCC		zn	azn	2
xuedf	com	5	CVVCC		df	edf	2
xwapl	com	5	CCVCC		pl	apl	1
xwasu	com	5	CCVCV		su	asu	2
xwyxz	com	5	CCCCC		xz	yxz	0
xwyyz	com	5	CCCCC		yz	yyz	0
xxxsy	com	5	CCCCC		sy	xsy	0
xylsz	com	5	CCCCC		sz	lsz	0
xywhf	com	5	CCCCC		hf	whf	0
xyyks	com	5	CCCCC		ks	yks	0
xzjsq	com	5	CCCCC		sq	jsq	0
xztrs	com	5	CCCCC		rs	trs	0
yagdi	com	5	CVCCV		di	gdi	2
yaqsm	com	5	CVCCC		sm	qsm	1
ybkbk	com	5	CCCCC		bk	kbk	0
ycedw	com	5	CCVCC		dw	edw	1
ycflc	com	5	CCCCC		lc	flc	0
ycgyh	com	5	CCCCC		yh	gyh	0
yczsm	com	5	CCCCC		sm	zsm	0
ydfge	com	5	CCCCV		ge	fge	1
ydrom	com	5	CCCVC		om	rom	1
yelwe	com	5	CVCCV		we	lwe	2
yeziy	com	5	CVCVC		iy	ziy	2
yhcrw	com	5	CCCCC		rw	crw	0
yhdlb	com	5	CCCCC		lb	dlb	0
yhlsw	com	5	CCCCC		sw	lsw	0
yhszr	com	5	CCCCC		zr	szr	0
yhzsg	com	5	CCCCC		sg	zsg	0
yiglu	com	5	CVCCV		lu	glu	2
yiheu	com	5	CVCVV		eu	heu	3
yiwaw	com	5	CVCVC		aw	waw	2
ylgcr	com	5	CCCCC		cr	gcr	0
ylghs	com	5	CCCCC		hs	ghs	0
ylwju	com	5	CCCCV		ju	wju	1
ylxyr	com	5	CCCCC		yr	xyr	0
ylzjs	com	5	CCCCC		js	zjs	0
ylzjx	com	5	CCCCC		jx	zjx	0
ynhxf	com	5	CCCCC		xf	hxf	0
yntsl	com	5	CCCCC		sl	tsl	0
ynwnt	com	5	CCCCC		nt	wnt	0
yorow	com	5	CVCVC		ow	row	2
ypfzc	com	5	CCCCC		zc	fzc	0
yphbm	com	5	CCCCC		bm	hbm	0
yphdf	com	5	CCCCC		df	hdf	0
yqsyy	com	5	CCCCC		yy	syy	0
yqxwy	com	5	CCCCC		wy	xwy	0
yrchn	com	5	CCCCC		hn	chn	0
yrjtw	com	5	CCCCC		tw	jtw	0
yrune	com	5	CCVCV		ne	une	2
yshnu	com	5	CCCCV		nu	hnu	1
ythui	com	5	CCCVV		ui	hui	2
ytykh	com	5	CCCCC		kh	ykh	0
yufuz	com	5	CVCVC		uz	fuz	2
yunyv	com	5	CVCCC	V	yv	nyv	1
yuqig	com	5	CVCVC		ig	qig	2
yuthk	com	5	CVCCC		hk	thk	1
yvwon	com	5	CCCVC	V	on	won	1
ywmlc	com	5	CCCCC		lc	mlc	0
yxbmr	com	5	CCCCC		mr	bmr	0
yxgfr	com	5	CCCCC		fr	gfr	0
yxygm	com	5	CCCCC		gm	ygm	0
yyksm	com	5	CCCCC		sm	ksm	0
yyznp	com	5	CCCCC		np	znp	0
yzctw	com	5	CCCCC		tw	ctw	0
yzhwd	com	5	CCCCC		wd	hwd	0
yzsbl	com	5	CCCCC		bl	sbl	0
yzwmt	com	5	CCCCC		mt	wmt	0
zaynt	com	5	CVCCC		nt	ynt	1
zbohf	com	5	CCVCC		hf	ohf	1
zcfwj	com	5	CCCCC		wj	fwj	0
zclnj	com	5	CCCCC		nj	lnj	0
zclsb	com	5	CCCCC		sb	lsb	0
zdjcq	com	5	CCCCC		cq	jcq	0
zdlch	com	5	CCCCC		ch	lch	0
zdskf	com	5	CCCCC		kf	skf	0
zexss	com	5	CVCCC		ss	xss	1
zflur	com	5	CCCVC		ur	lur	1
zfnsh	com	5	CCCCC		sh	nsh	0
zgytj	com	5	CCCCC		tj	ytj	0
zhmkt	com	5	CCCCC		kt	mkt	0
zhpcb	com	5	CCCCC		cb	pcb	0
zhxfy	com	5	CCCCC		fy	xfy	0
zigno	com	5	CVCCV		no	gno	2
zijus	com	5	CVCVC		us	jus	2
zivou	com	5	CVCVV	V	ou	vou	3
ziysq	com	5	CVCCC		sq	ysq	1
zjgae	com	5	CCCVV		ae	gae	2
zjstf	com	5	CCCCC		tf	stf	0
zjwsk	com	5	CCCCC		sk	wsk	0
zkxqd	com	5	CCCCC		qd	xqd	0
zlamm	com	5	CCVCC		mm	amm	1
zlnsf	com	5	CCCCC		sf	nsf	0
zndrq	com	5	CCCCC		rq	drq	0
zocee	com	5	CVCVV		ee	cee	3
zpyzj	com	5	CCCCC		zj	yzj	0
zqhjs	com	5	CCCCC		js	hjs	0
zrzlc	com	5	CCCCC		lc	zlc	0
zsaya	com	5	CCVCV		ya	aya	2
zsesh	com	5	CCVCC		sh	esh	1
zsxcd	com	5	CCCCC		cd	xcd	0
zueba	com	5	CVVCV		ba	eba	3
zugus	com	5	CVCVC		us	gus	2
zuipn	com	5	CVVCC		pn	ipn	2
zukrf	com	5	CVCCC		rf	krf	1
zuomr	com	5	CVVCC		mr	omr	2
zwisz	com	5	CCVCC		sz	isz	1
zxfcf	com	5	CCCCC		cf	fcf	0
zydmy	com	5	CCCCC		my	dmy	0
zynds	com	5	CCCCC		ds	nds	0
zynkl	com	5	CCCCC		kl	nkl	0
zysjc	com	5	CCCCC		jc	sjc	0
zyttc	com	5	CCCCC		tc	ttc	0
zywgy	com	5	CCCCC		gy	wgy	0
zzaln	com	5	CCVCC		ln	aln	1
zzbwx	com	5	CCCCC		wx	bwx	0
zzfjh	com	5	CCCCC		jh	fjh	0
zzlzc	com	5	CCCCC		zc	lzc	0
zznfk	com	5	CCCCC		fk	nfk	0
zzspc	com	5	CCCCC		pc	spc	0
zzydl	com	5	CCCCC		dl	ydl	0
zzzli	com	5	CCCCV		li	zli	1
batar	mobi	5	CVCVC		ar	tar	2
byodj	mobi	5	CCVCC		dj	odj	1
cacar	mobi	5	CVCVC		ar	car	2
cimic	mobi	5	CVCVC		ic	mic	2
cooho	mobi	5	CVVCV		ho	oho	3
cytea	mobi	5	CCCVV		ea	tea	2
dolly	mobi	5	CVCCC		ly	lly	1
hanex	mobi	5	CVCVC		ex	nex	2
hzmtl	mobi	5	CCCCC		tl	mtl	0
ifoon	mobi	5	VCVVC		on	oon	3
megww	mobi	5	CVCCC		ww	gww	1
mychj	mobi	5	CCCCC		hj	chj	0
mygfb	mobi	5	CCCCC		fb	gfb	0
outes	mobi	5	VVCVC		es	tes	3
pablo	mobi	5	CVCCV		lo	blo	2
shrcw	mobi	5	CCCCC		cw	rcw	0
sinop	mobi	5	CVCVC		op	nop	2
taoba	mobi	5	CVVCV		ba	oba	3
tcpip	mobi	5	CCCVC		ip	pip	1
ternz	mobi	5	CVCCC		nz	rnz	1
yjbys	mobi	5	CCCCC		ys	bys	0
ypbux	mobi	5	CCCVC		ux	bux	1
zazzz	mobi	5	CVCCC		zz	zzz	1
adzen	info	5	VCCVC		en	zen	2
aftoh	info	5	VCCVC		oh	toh	2
agigg	info	5	VCVCC		gg	igg	2
ahatt	info	5	VCVCC		tt	att	2
ahipa	info	5	VCVCV		pa	ipa	3
ahubi	info	5	VCVCV		bi	ubi	3
aionh	info	5	VVVCC		nh	onh	3
aiopy	info	5	VVVCC		py	opy	3
ajusp	info	5	VCVCC		sp	usp	2
akwas	info	5	VCCVC		as	was	2
antep	info	5	VCCVC		ep	tep	2
atone	info	5	VCVCV		ne	one	3
bhuge	info	5	CCVCV		ge	uge	2
bimop	info	5	CVCVC		op	mop	2
bkiki	info	5	CCVCV		ki	iki	2
byodj	info	5	CCVCC		dj	odj	1
cdili	info	5	CCVCV		li	ili	2
celas	info	5	CVCVC		as	las	2
cgemf	info	5	CCVCC		mf	emf	1
chsvi	info	5	CCCCV	V	vi	svi	1
ckydh	info	5	CCCCC		dh	ydh	0
csgui	info	5	CCCVV		ui	gui	2
csjsd	info	5	CCCCC		sd	jsd	0
dgdpf	info	5	CCCCC		pf	dpf	0
dgpat	info	5	CCCVC		at	pat	1
dgsri	info	5	CCCCV		ri	sri	1
dhdlr	info	5	CCCCC		lr	dlr	0
dheyj	info	5	CCVCC		yj	eyj	1
didit	info	5	CVCVC		it	dit	2
djakh	info	5	CCVCC		kh	akh	1
djtwm	info	5	CCCCC		wm	twm	0
dkorm	info	5	CCVCC		rm	orm	1
dlnet	info	5	CCCVC		et	net	1
dyshh	info	5	CCCCC		hh	shh	0
ecowc	info	5	VCVCC		wc	owc	2
efpdx	info	5	VCCCC		dx	pdx	1
eginu	info	5	VCVCV		nu	inu	3
egodg	info	5	VCVCC		dg	odg	2
egurs	info	5	VCVCC		rs	urs	2
ehrto	info	5	VCCCV		to	rto	2
eidps	info	5	VVCCC		ps	dps	2
eiedc	info	5	VVVCC		dc	edc	3
eigdu	info	5	VVCCV		du	gdu	3
einny	info	5	VVCCC		ny	nny	2
elavu	info	5	VCVCV	V	vu	avu	3
elidi	info	5	VCVCV		di	idi	3
etisi	info	5	VCVCV		si	isi	3
evyse	info	5	VCCCV	V	se	yse	2
expla	info	5	VCCCV		la	pla	2
fgair	info	5	CCVVC		ir	air	2
fhoow	info	5	CCVVC		ow	oow	2
fianc	info	5	CVVCC		nc	anc	2
figmq	info	5	CVCCC		mq	gmq	1
fjemv	info	5	CCVCC	V	mv	emv	1
fkebx	info	5	CCVCC		bx	ebx	1
flabe	info	5	CCVCV		be	abe	2
fpbgb	info	5	CCCCC		gb	bgb	0
fzssy	info	5	CCCCC		sy	ssy	0
gfrix	info	5	CCCVC		ix	rix	1
ggcao	info	5	CCCVV		ao	cao	2
ggqmm	info	5	CCCCC		mm	qmm	0
ghcgw	info	5	CCCCC		gw	cgw	0
givav	info	5	CVCVC	V	av	vav	2
gkawb	info	5	CCVCC		wb	awb	1
glagh	info	5	CCVCC		gh	agh	1
gleaq	info	5	CCVVC		aq	eaq	2
goyls	info	5	CVCCC		ls	yls	1
gszzw	info	5	CCCCC		zw	zzw	0
hdmon	info	5	CCCVC		on	mon	1
heady	info	5	CVVCC		dy	ady	2
hfrsp	info	5	CCCCC		sp	rsp	0
hfuli	info	5	CCVCV		li	uli	2
hhmgf	info	5	CCCCC		gf	mgf	0
hjanj	info	5	CCVCC		nj	anj	1
hjobi	info	5	CCVCV		bi	obi	2
hjugc	info	5	CCVCC		gc	ugc	1
hjxaj	info	5	CCCVC		aj	xaj	1
hkidf	info	5	CCVCC		df	idf	1
hmzjw	info	5	CCCCC		jw	zjw	0
hotep	info	5	CVCVC		ep	tep	2
hqctc	info	5	CCCCC		tc	ctc	0
hsmyw	info	5	CCCCC		yw	myw	0
hzmyc	info	5	CCCCC		yc	myc	0
idcss	info	5	VCCCC		ss	css	1
ifoxc	info	5	VCVCC		xc	oxc	2
iftci	info	5	VCCCV		ci	tci	2
ignpn	info	5	VCCCC		pn	npn	1
ihuda	info	5	VCVCV		da	uda	3
ihutz	info	5	VCVCC		tz	utz	2
ijndo	info	5	VCCCV		do	ndo	2
inyou	info	5	VCCVV		ou	you	3
iprep	info	5	VCCVC		ep	rep	2
jdpha	info	5	CCCCV		ha	pha	1
jfshx	info	5	CCCCC		hx	shx	0
jgann	info	5	CCVCC		nn	ann	1
jhowi	info	5	CCVCV		wi	owi	2
jhuew	info	5	CCVVC		ew	uew	2
jidai	info	5	CVCVV		ai	dai	3
jkams	info	5	CCVCC		ms	ams	1
jkeyc	info	5	CCVCC		yc	eyc	1
jkuoj	info	5	CCVVC		oj	uoj	2
jlasl	info	5	CCVCC		sl	asl	1
jydsz	info	5	CCCCC		sz	dsz	0
jzttw	info	5	CCCCC		tw	ttw	0
kayni	info	5	CVCCV		ni	yni	2
kemmy	info	5	CVCCC		my	mmy	1
kgiaj	info	5	CCVVC		aj	iaj	2
kguio	info	5	CCVVV		io	uio	3
kheeu	info	5	CCVVV		eu	eeu	3
khhsj	info	5	CCCCC		sj	hsj	0
khogk	info	5	CCVCC		gk	ogk	1
khots	info	5	CCVCC		ts	ots	1
kizba	info	5	CVCCV		ba	zba	2
kocka	info	5	CVCCV		ka	cka	2
kodau	info	5	CVCVV		au	dau	3
kuzao	info	5	CVCVV		ao	zao	3
lgapn	info	5	CCVCC		pn	apn	1
lgasr	info	5	CCVCC		sr	asr	1
lghbb	info	5	CCCCC		bb	hbb	0
lifcy	info	5	CVCCC		cy	fcy	1
lihat	info	5	CVCVC		at	hat	2
limfq	info	5	CVCCC		fq	mfq	1
ljutx	info	5	CCVCC		tx	utx	1
lkedd	info	5	CCVCC		dd	edd	1
lkitj	info	5	CCVCC		tj	itj	1
lkonh	info	5	CCVCC		nh	onh	1
llaco	info	5	CCVCV		co	aco	2
llard	info	5	CCVCC		rd	ard	1
lunea	info	5	CVCVV		ea	nea	3
mcprs	info	5	CCCCC		rs	prs	0
megww	info	5	CVCCC		ww	gww	1
mgetd	info	5	CCVCC		td	etd	1
mgogl	info	5	CCVCC		gl	ogl	1
mguyj	info	5	CCVCC		yj	uyj	1
milxj	info	5	CVCCC		xj	lxj	1
mired	info	5	CVCVC		ed	red	2
mjamz	info	5	CCVCC		mz	amz	1
mkail	info	5	CCVVC		il	ail	2
mkipa	info	5	CCVCV		pa	ipa	2
mmjdb	info	5	CCCCC		db	jdb	0
mxgcy	info	5	CCCCC		cy	gcy	0
mydjt	info	5	CCCCC		jt	djt	0
mydom	info	5	CCCVC		om	dom	1
mymmo	info	5	CCCCV		mo	mmo	1
mytld	info	5	CCCCC		ld	tld	0
newhd	info	5	CVCCC		hd	whd	1
nhana	info	5	CCVCV		na	ana	2
nhapi	info	5	CCVCV		pi	api	2
nhemn	info	5	CCVCC		mn	emn	1
nhisa	info	5	CCVCV		sa	isa	2
nirup	info	5	CVCVC		up	rup	2
njagr	info	5	CCVCC		gr	agr	1
nlanl	info	5	CCVCC		nl	anl	1
nudia	info	5	CVCVV		ia	dia	3
ogusi	info	5	VCVCV		si	usi	3
ohahb	info	5	VCVCC		hb	ahb	2
oixcq	info	5	VVCCC		cq	xcq	2
pavus	info	5	CVCVC	V	us	vus	2
pdmnw	info	5	CCCCC		nw	mnw	0
pfurg	info	5	CCVCC		rg	urg	1
pidov	info	5	CVCVC	V	ov	dov	2
pinrk	info	5	CVCCC		rk	nrk	1
pinsh	info	5	CVCCC		sh	nsh	1
pirel	info	5	CVCVC		el	rel	2
pisif	info	5	CVCVC		if	sif	2
pisrq	info	5	CVCCC		rq	srq	1
pitei	info	5	CVCVV		ei	tei	3
pjrab	info	5	CCCVC		ab	rab	1
pleni	info	5	CCVCV		ni	eni	2
prang	info	5	CCVCC		ng	ang	1
prfma	info	5	CCCCV		ma	fma	1
qhase	info	5	CCVCV		se	ase	2
qidaq	info	5	CVCVC		aq	daq	2
qiene	info	5	CVVCV		ne	ene	3
qinhy	info	5	CVCCC		hy	nhy	1
qjewj	info	5	CCVCC		wj	ewj	1
qjigs	info	5	CCVCC		gs	igs	1
rfryl	info	5	CCCCC		yl	ryl	0
rgars	info	5	CCVCC		rs	ars	1
rgotr	info	5	CCVCC		tr	otr	1
rgumh	info	5	CCVCC		mh	umh	1
rigou	info	5	CVCVV		ou	gou	3
rivpl	info	5	CVCCC	V	pl	vpl	1
rjetm	info	5	CCVCC		tm	etm	1
rlapz	info	5	CCVCC		pz	apz	1
rubia	info	5	CVCVV		ia	bia	3
saowk	info	5	CVVCC		wk	owk	2
saxes	info	5	CVCVC		es	xes	2
sbwbc	info	5	CCCCC		bc	wbc	0
sccan	info	5	CCCVC		an	can	1
shoyh	info	5	CCVCC		yh	oyh	1
shrcw	info	5	CCCCC		cw	rcw	0
siiik	info	5	CVVVC		ik	iik	3
sixlp	info	5	CVCCC		lp	xlp	1
sjaih	info	5	CCVVC		ih	aih	2
slaio	info	5	CCVVV		io	aio	3
slawh	info	5	CCVCC		wh	awh	1
stlld	info	5	CCCCC		ld	lld	0
suian	info	5	CVVVC		an	ian	3
suril	info	5	CVCVC		il	ril	2
tcetc	info	5	CCVCC		tc	etc	1
tgaoo	info	5	CCVVV		oo	aoo	3
thayu	info	5	CCVCV		yu	ayu	2
tidix	info	5	CVCVC		ix	dix	2
tiiss	info	5	CVVCC		ss	iss	2
tillp	info	5	CVCCC		lp	llp	1
tingf	info	5	CVCCC		gf	ngf	1
tipvz	info	5	CVCCC	V	vz	pvz	1
tirsm	info	5	CVCCC		sm	rsm	1
tkyoi	info	5	CCCVV		oi	yoi	2
tpftb	info	5	CCCCC		tb	ftb	0
twain	info	5	CCVVC		in	ain	2
ufrad	info	5	VCCVC		ad	rad	2
uhitm	info	5	VCVCC		tm	itm	2
uigeg	info	5	VVCVC		eg	geg	3
uivyh	info	5	VVCCC	V	yh	vyh	2
valie	info	5	CVCVV	V	ie	lie	3
vgipq	info	5	CCVCC	V	pq	ipq	1
vgopp	info	5	CCVCC	V	pp	opp	1
vhexu	info	5	CCVCV	V	xu	exu	2
vitsg	info	5	CVCCC	V	sg	tsg	1
viwwk	info	5	CVCCC	V	wk	wwk	1
vjimf	info	5	CCVCC	V	mf	imf	1
vjnrg	info	5	CCCCC	V	rg	nrg	0
vnone	info	5	CCVCV	V	ne	one	2
wgebn	info	5	CCVCC		bn	ebn	1
wgenc	info	5	CCVCC		nc	enc	1
wgrij	info	5	CCCVC		ij	rij	1
whagh	info	5	CCVCC		gh	agh	1
whfcr	info	5	CCCCC		cr	fcr	0
whoiv	info	5	CCVVC	V	iv	oiv	2
wifoe	info	5	CVCVV		oe	foe	3
wisnx	info	5	CVCCC		nx	snx	1
wjarx	info	5	CCVCC		rx	arx	1
wkhze	info	5	CCCCV		ze	hze	1
wopec	info	5	CVCVC		ec	pec	2
wuzhe	info	5	CVCCV		he	zhe	2
xgabv	info	5	CCVCC	V	bv	abv	1
xgats	info	5	CCVCC		ts	ats	1
xgibq	info	5	CCVCC		bq	ibq	1
xgpoz	info	5	CCCVC		oz	poz	1
xhera	info	5	CCVCV		ra	era	2
xhetw	info	5	CCVCC		tw	etw	1
xiccf	info	5	CVCCC		cf	ccf	1
xicyi	info	5	CVCCV		yi	cyi	2
xilel	info	5	CVCVC		el	lel	2
xjabt	info	5	CCVCC		bt	abt	1
xjfkl	info	5	CCCCC		kl	fkl	0
xjoyz	info	5	CCVCC		yz	oyz	1
xkrao	info	5	CCCVV		ao	rao	2
xxzwy	info	5	CCCCC		wy	zwy	0
yfsbh	info	5	CCCCC		bh	sbh	0
ygypv	info	5	CCCCC	V	pv	ypv	0
yhawx	info	5	CCVCC		wx	awx	1
yhivn	info	5	CCVCC	V	vn	ivn	1
yhuay	info	5	CCVVC		ay	uay	2
yicui	info	5	CVCVV		ui	cui	3
yiggd	info	5	CVCCC		gd	ggd	1
yoien	info	5	CVVVC		en	ien	3
zfrof	info	5	CCCVC		of	rof	1
zhelp	info	5	CCVCC		lp	elp	1
zibnc	info	5	CVCCC		nc	bnc	1
zilkv	info	5	CVCCC	V	kv	lkv	1
zjedl	info	5	CCVCC		dl	edl	1
zkobb	info	5	CCVCC		bb	obb	1
zngkw	info	5	CCCCC		kw	gkw	0
accca	us	5	VCCCV		ca	cca	2
alpft	us	5	VCCCC		ft	pft	1
argis	us	5	VCCVC		is	gis	2
bikey	us	5	CVCVC		ey	key	2
bksit	us	5	CCCVC		it	sit	1
buybc	us	5	CVCCC		bc	ybc	1
caaid	us	5	CVVVC		id	aid	3
dafam	us	5	CVCVC		am	fam	2
diara	us	5	CVVCV		ra	ara	3
djcue	us	5	CCCVV		ue	cue	2
feedz	us	5	CVVCC		dz	edz	2
fichw	us	5	CVCCC		hw	chw	1
fpsec	us	5	CCCVC		ec	sec	1
funys	us	5	CVCCC		ys	nys	1
gloin	us	5	CCVVC		in	oin	2
hostu	us	5	CVCCV		tu	stu	2
jkang	us	5	CCVCC		ng	ang	1
konis	us	5	CVCVC		is	nis	2
lewka	us	5	CVCCV		ka	wka	2
marst	us	5	CVCCC		st	rst	1
mcprs	us	5	CCCCC		rs	prs	0
mrnlz	us	5	CCCCC		lz	nlz	0
omavs	us	5	VCVCC	V	vs	avs	2
ourfn	us	5	VVCCC		fn	rfn	2
outis	us	5	VVCVC		is	tis	3
pchef	us	5	CCCVC		ef	hef	1
qmall	us	5	CCVCC		ll	all	1
qzone	us	5	CCVCV		ne	one	2
ricki	us	5	CVCCV		ki	cki	2
sewac	us	5	CVCVC		ac	wac	2
teamv	us	5	CVVCC	V	mv	amv	2
titmt	us	5	CVCCC		mt	tmt	1
volte	us	5	CVCCV	V	te	lte	2
zoota	us	

Social Share